Vedtægter for

Ikast Slægts- og Lokalhistorisk Forening

§ 1

Foreningens navn er Ikast Slægts- og Lokalhistorisk Forening, hjemmehørende i Ikast, Ikast-Brande Kommune og stiftet 12. januar 1981

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for og arbejdet med slægtshistorie, egnshistorie og arbejdet med at indsamle og bevare billeder og arkivalier m.m. til Ikast lokalhistoriske Arkiv.

§ 3

Stk. 1

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og bekendtgøres skriftligt med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden, der som minimum skal bestå af flg. punkter:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning ved formanden.

 3. Regnskab ved kassereren.

 4. Indkomne forslag. 

 5. Budget – herunder kontingentfastsættelse.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge

 8. Valg af revisor.

 9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen og bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før.

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer ønsker det.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Efter tur afgår 3 eller 2 medlemmer hvert andet år.  3 afgår på ulige år og 2 afgår på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen supplerer sig med en repræsentant fra det stedlige arkiv.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis mindst 1 medlem begærer det samt ved alle kampvalg.

Alle afgørelser bortset fra vedtægtsændringer og forslag om opløsning af foreningen afgøres med simpelt flertal.

§ 4

Regnskabsåret følger kalenderåret

 

§ 5

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 stemmeflerhed på generalforsamling, hvor vedtægtsændringen har været optaget som punkt på dagsordenen.

 

§ 6

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en dertil særligt indvarslet generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne er mødt og ¾ af disse stemmer derfor. Såfremt det nødvendige antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

Foreningen midler skal i tilfælde af opløsning deponeres hos Kulturelt Samråd, og i tilfælde af dannelse af en ny forening med samme formål overføres til denne.

 

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen, torsdag, 7. marts 2019.