Jens Thygesen II - Tinglæste handler ... (fortsat)

 

Retsdagen den 10. august 1839.

Skøde. Jeg underskrevne Jens Thygesen Eier af Remmegaard i Ikast Sogn tilstaar og hermed gjør witterligt, at ligesom i og ved forangaaende mundtlig Aftale har solgt, saaledes sælger skjøder og overdrager til Selveier Gaardmand Jens Svendsen nu boende i Waadde Bye Ikast Sogn, den mig ved Skjøde af 31. December forrige Aar fra Frederik Jensen Skou tilhørende Gaard.

 

Retsdagen den 6. Februar 1841.

Skjøde. Jeg underskrevne Jens Thygesen Eier og Beboer af Remmegaard i Ikast witterliggjør at have solgt ligesom jeg herved skjøder og overdrager til Mariane Laugesdatter Enke efter afgangne Niels Christensen Siig i Grødde det mig efter Auctionskjøde af 10. Juli 1827 tinglæst 27. Febr, 1832 tilhørende Sted ved Ikast Kirke.

 

Retsdagen den 13. Februar 1841.

Fæstebrev. Underskrevne Jens Thygesen paa Remme tilstaar og herved witterliggjør at have Stedet og Fæstet til Jens Bøgeskov og Hustru Bodil Johanne Poulsdatter et Styke Hedelod.

 

Retsdagen den 10. August 1939.

Panteobligation. Underskrevne Jens Svendsen af Waadde Bye i Ikast Sogn tilstaar og hermed gjør witterligt, at jeg er skyldig til Gaardeier Hr. Jens Thygesen af Remmegaard, Ikast Sogn den Kapital 850 Rbd. rede Sølv, otte Hundrede og Halvtredssindstyve Rigsbankdaler rede Sølv hvilke Summe jeg forrenter hvert Aars 11. Juni og 11. December.

 

Retsdagen den 10. August 1839.

Panteobligation. Underskrevne Peder Jensen af Grødde Bye tilstaar herved at være skyldig til Gaardeier Jens Thygesen til Remme den Summe 400 Rbd. rede Sølv skriver fire Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv som han har laant mig.

 

Retsdagen den 10. August 1850

Obligation. Jeg underskrevne Jens Christian Hansen af Rom tilstaar herved at være skyldig til velagte Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard 200 Rbd. rede Sølv, skriver To Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv, som han har laant mig, saalænge som Kapitalen indestaar hos mig svarer jeg deraf aarlig Rente 4 %.

 

Retsdagen den 14. December 1850.

Panteforskrivning. Underskrevne Niels Frederiksen Skov, boende i Snoghøj paa Vaadde Mark tilstaar herved, at jeg til Indfrielse af den af min Fader Frederik Jensen Skov, under 11. December 1840 udstedte Panteforskrivning, er bleven skyldig til Gaardeier Jens Thygesen i Remmegaard denne Panteforskrivning paalydende 300 Rbd, skriver Tre Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv.

 

Retsdagen den 14. December 1850

Panteforskrivning. Underskrevne Morten Mikkelsen af Birn erkjender og witterliggjør, at jeg, ved at være bleven Eier af den Niels Larsens forhen tilhørende Gaard i Birn, har overtaget mig den i bemeldte Gaard hidtil indestaaende Kapital 1000 Rbd rede Sølv til Gaardeier Jens Thygesen paa Remmegaard i Ikast Sogn. Thi tilstaar jeg herved at være bemeldte Jens Thygesen bemeldte Kapital Eet Tusind Rigsbankdaler rede Sølv skyldig.

 

Retsdagen den 14. December 1850.

Panteforskrivning. Underskrevne Jens Christian Jensen i Moesgaard i Hesselberg, Ikast Sogn, tilstaar herved, at jeg, til Indfrielse af den af min Formand Peder Pedersen til Jens Thygesen paa Remmegaard under 6. Oktober 1841 udstedte Obligation er bleven skyldig til velbemeldte Jens Thygesen 300 Rbd. rede Sølv.

 

Retsdagen den 21. December 1850.

Panteforskrivning. Underskrevne Niels Jensen i Grødde gjør witterligt, at jeg til Indfrielse af de af min Formand Poul Sørensen Sted under 27. December 1833 og 15. Juni 1839 til Gaardeier Jens Thygesen i Remme for 100 Rbd. og 200 Rbd. udstedte Obligationer er bleven tilbemeldt Jens Thygesen, derfor Summer i alt 300 Rbd., skriver Tre Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv skyldig.

 

Retsdagen den 16. December 1854.

Panteobligation. Underskrevne Snedker Thomas Madsen af Bjødstrup Mark i Gjellerup Sogn tilstaar herved at have modtaget tillaans af Jens Thygesens Enke i Remme Jensine Rasmusdatter den Kapital 150 Rbd. gjentager Eet Hundrede og Halvtresindtyve Rigsdaler Rigsmynt.

 

Retsdagen den 9. januar 1858.

Panteobligation. Underskrevne Kromand Christen Nielsen af Hestlund tilstaar herved at have modtaget tillaans af afdøde Gaardmand Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter af Remme

550 Rbd. hvilke Femhundrede og Halvtredsindstyve Rigsdaler Rigsmynt jeg forpligter mig til at forrente og skadesløs at tilbagebetale.

 

Retsdagen den 16. Januar 1858.

Aflyst Panteobligation fra Smed Christen Pedersen af Overgaard i Ikast til Jens Thygesens Enke af Remme for 150 Rbd. dateret 10. tinglæst 23. December 1854.

 

Retur