1. Jens Thygesen - En Ikastmatador

Indsamlet og redigeret af Hanne Gjesse


I skøde og panteprotokollen for Hammerum Herred støder man i perioden fra 1820erne til 1850erne ofte på navnet Jens Thygesen (Tøgersen), Remme i Ikast sogn.
Han opkøbte - ofte på tvangsauktion - en del ejendomme til videresalg, ligesom han også drev en ret omfattende pengeudlånsvirksomhed - med eller uden sikkerhed i fast ejendom.
I skifter ses Jens Thygesens navn af og til i forbindelse med, at boet skyldte ham penge.
Efter hans død 1853 fortsatte enken, Jensine Rasmusdatter i hans spor. Hun døde 1858.

Ikast lokalhistorisk arkiv og Ikast slægts- og lokalhistorisk forening forsøger her på siden at skabe et overblik over omfanget af hans virke - både geografisk og beløbsmæssigt.

Vi indsætter nedenfor løbende, hvad vi finder - det være sig i skøde/panteprotokoller, skifter eller helt andre steder.
De fleste oplysninger er fra Hammerum herreds skøde- og panteprotokoller og er indsamlet af Hanne Gjesse..

Arkivet modtager meget gerne nye oplysninger m. v.

2. Om Jens Thygesen


Jens Rasmussen Thygesen kom til Ikast i 1825.

Han var først bestyrer, senere forpagter af Højris, inden han i 1832 købte Remmegaard.
Han døde i Ikast 1853.
Han var gift med Jensine Rasmusdatter.
Parret fik en del børn og har i dag mange efterkommere i Ikast.

Jens Thygesen var:
Medlem af i Forstanderskabet for Ikast Sogn fra 1842.
Medstifter af Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikring for Løsøre, oprettet 19/9 1844.

3. Handel med fast ejendom

 

Retsdagen den 11. April 1829:
Auctionsskjøde til Gaardbestyrer Jens Thygesen paa Højriis paa Gaarden Nederhold i Ikast Sogn.
Kjøbesum 158 Rbd. Sølv + Omkostninger 46 Rbd.

Retsdagen den 26. November 1831
Skjøde. Jeg underskrevne Chresten Christensen af Grødde Bye i Ikast Sogn, gjør herved witterligt at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Forpagter paa Højriis Jens Thygesen det Boelsted paa Grødde Byes Mark som jeg efter Skjøde af 24. November 1824 har ejet og beboet. Kjøbesum 50 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 18. Februar 1832
Underskrevne Peder Jensen boende i Nørre Keilstrup i Nørre Snede Sogn, gjør witterligt at jeg haver solgt, ligesom jeg herved sælger, Skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Jens Thygesen, Eier af Gaarden Remme i Ikast Sogn og hans Arvinger en mig tilhørende Engparcel. Kjøbesum 40 Rbd.

Retsdagen den 18. Februar 1832
Underskrevne Christen Olesen boende i Christianshede i Bording Sogn gjør hermed for alle witterligt at jeg haver solgt, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Gaardeier Jens Thygesen paa Remmegaard Ikast Sogn, en mig tilhørende Engparcel. Kjøbesum 30 Rbd.

Retsdagen den 20. April 1833:
Underskrevne Jens Thygesen boende paa Remmegaard i Ikast Sogn, sælger Bording Mølle til O. W, Halberg for 950 Rbd. Sølv.

Retsdagen den 1. Marts 1834:
1) Skjøde, fra Maren Jacobsdatter Enke efter afdøde Søren Christensen i Septrup Bye, Them Sogn, medantagne Laugværge Kromand Niels Pedersen Gjedsøe i L. Hjøllund Kro gjør vitterlig at have solgt til velfornemme Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard, Engparcellen Nr. 38. Købesum 50 Rbd. Sedler.
2) Skjøde, underskrevne Jens Thygesen, Remmegaard sælger til Poul Sørensen hans nu iboende Sted paa Grødde Byes Mark, som jeg har eiet siden 25. November 1829. Købesum 100 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 26. September 1835:
Skjøde, underskrevne Jens Thygesen nu Ejer af Gaarden Remme i Ikast Sogn, gjør hermed vitterligt at have solgt til velfornemme Ungkarl Christen Graversen Pedersen den mig efter Auctions Skjøde dateret 31. Decb. 1828, tinglæst 11. April 1829, tilhørende Gaard Nederhold i Ikast Sogn. Købesum 400 Rbd. Sølv.

Retsdagen den 6. Februar 1847
Aar 1846 den 14. August blev i Hesselberg afholdt Aucition over Boet efter Hans Sørensen Skjerlund tilhørende Sted og sammes underliggende Ejendomme. Gaardeier Jens Thøgersen i Remme var højstbydende med 1180 Rbd. Jens Thøgersen overdrog sit Bud til Otte Pedersen som traadte i hans Sted.

Retsdagen den 4. Marts 1854
Skjøde. Underskrevne Gaardmand Jens Thygesen af Remme tilstaar og herved witterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og overdrager til min Søn Jens Flensborg Thygesen (Jensen) Parcellen No 2 af den mig ifølge Skjøde af 18. Februar 1832 tilhørende Gaard Remmegaard i Ikast Sogn.

Retsdagen den 17. Juli 1858.
Skjøde. Underskrevne Jensine Rasmusdatter, Enke efter Gaardmand Jens Thygesen tilstaar herved med min i dette tilfælde antagne Lavværge, Fuldmægtig Carstensen af Nørholm, at have solgt og afhændet,
ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles overdrager til min Søn Niels Jensen Thygesen den mig efter Adkomst, tinglæst 14. April 1855, tilhørende Ejendom der bestaar af Hoved Parcellen af Remmegaard. Kjøbesum 1.000 Rbd.

4. Tinglæste fordringer

 

Retsdagen den 19. September 1829:
Aflyst Obligation, fra Søren Christensen Hvirgel af Suderbæk i Ikast Sogn til Jens Thygesen paa Højriis for 200 Rbd. Sølv. Dateret 22. November 1827 læst den 16. Februar 1828. Qvitteret til udslettelse 12. September 1829.

Retsdagen den 14. Januar 1832.
Aflyst. Obligation fra Christen Chr. Linberg til Jens Thygesen for 200 Rbd. Sølv med 1. Prioritet i Gaarden Krogslund i Gjellerup Sogn Dateret 4. September 1828 læst den 8. November s A.
Qwitteret til udslettelse den 31. December 1831.

Retsdagen den 1. Marts 1834:
1) Panteobligation. Poul Sørensen Selvejer til mit iboende Sted i Grødde Bye tilstaar at jeg er skyldig til dette Steds forrige Ejer velædle Jens Thygesen Remmegaard den Sum 100 Rbd. rede Sølv.
2) Panteobligation. Underskrevne Thøger Larsen Siiggaard Ejer af en Gaard i Grødde Bye at være skyldig til velfornemme Gaardeier Hr. Jens Thygesen Remmegaard den Sum af 125 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 17. Juni 1837:
Underskrevne Christen Graversen Pedersen boende i Nederhold i Ikast Sogn erkjender herved at være skyldig til Hr. Gaardeier Jens Thygesen den Capital 250 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 6. Februar 1841
Underskrevne Ane Margrethe Pedersdatter af Kragelund med Laugværge Ole Jensen af Bitze tilstaar herved at være skyldig til Gaardeier Jens Thygesen paa Remme den Summa 125 Rbd. Sølv.
Udslettet den 3. August 1850

Retsdagen den 6. Februar 1841
Jeg underskrevne Jens Jørgensen boende i Bøgild i Ikast Sogn tilstaar og hermed vitterliggjør af Hr. Gaardeier Jens Thygesen til Remmegaard at have laant den Kapital 200 Rbd S, skriver To Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv og forpligter jeg mig og Arvinger at tilbage betale.
Aflyst den 20. Februar 1847

Retsdagen den 6. Februar 1841
Jeg underskrevne Frederik Jensen Skou boendes i Staghøe i Waadde kaldet, i Ikast Sogn tilstaar og herved vitterliggjør af Hr. Gaardeier Jens Thygesen til Remmegaard at have laant den Kapital 300 Rigsbankdaler rede Sølv.
Aflyst den 4. December 1850.

Retsdagen den 6. Februar 1841
Panteobligation. Underskrevne Mariane Laugesdatter Enke efter afgangne Niels Christensen Siig i Grødde med antagne Lavværge Forligelses Kommisæir Kolbye paa Nygaard her i Ikast, tilstaar herved at jeg ved Skjødet af mit nu paaboende ved Ikast Kirke beliggende Sted er bleven skyldig til Hr. Gaardeier Jens Thygesen paa Remmegaard den Kapital 300 Rigsbankdaler Sølv.
Udslettet 26. April 1890

Retsdagen den 7. Oktober 1843:
1) Niels Jensen Lund boende i Østergaard, Uhre, Ikast Sogn, tilstaar at være skyldig til Hr. Gaardeier Jens Thygesen til Remmegaard i bemeldte Ikast Sogn 200 Rbd. rede Sølv.
2) Thøger Larsen Siigaard boende i Grødde By tilstaar at være skyldig til Hr. Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard 200 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 4. Maj 1844:
Panteobligation. Underskrevne Christen Graversen Pedersen Nederhold tilstaar herved ar være skyldig til Hr. Jens Thygesen Remmegaard her i Ikast Sogn den Capital 600 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 8. Februar 1845
Obligation. Underskrevne Niels Pedersen af Vaadde By i Ikast Sogn tilstaar herved at være skyldig til Gaardeier Jens Thygesen til Remegaard 50 RBD. S. skriver Halvtresindstyve Rigsbankdaler Sølv.

Retsdagen den 15. November 1845.
Panteforskrivning. Underskrevne Ane Kjerstine Andersdatter og Datter Johanne Marie Jacobsdatter, som beboer et Hus i Grødde By gjør witterlig at være skyldig til Gaardeier Jens Thygesen til Remmegaard den Summe 50 Rbd. S.

Retsdagen den 17. Juli 1847.
Panteforskrivning. Underskrevne Otte Pedersen der ved Auctionsskjøde af Dags Dato er overdraget det Hans Sørensen Skjærlund forhen tilhørende Sted i Hesselberg tilstaar herved at jeg i den Anledning ere bleven skyldig til Gaardeier Jens Tøgersen paa Remme den Capital 500 Rbd.

Retsdagen den 17. Juli 1847.
Panteobligation. Jeg underskrevne Christen Sørensen Moselunds Enke Anne Marie Knudsdatter af Busk i Gjellerup Sogn med Lauværge tilstaar og hermed witterliggjør at have modtaget tillaans af Gaardmand Jens Tøgersen til Remme 100 Speicer eller 200 Rigsbankdaler rede Sølv.
Aflyst 10. Juli 1852.

Retsdagen den 15. Juli 1848.
Panteobligation. Underskrevne Selveiergaardmand Niels Christensen af Lassesgaard tilstaar herved at være skyldig til Gaardmand Jens Thygesen af Remme den Summe 800 Rigsbankdaler rede Sølv.

Retsdagen den 10. Marts 1849:
Panteobligation. Underskrevne Anne Marie Knudsdatter Enke efter Christen Sørensen Moeslund af Busk med Laugværge tilstaar at være skyldig til Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard den Capital 50 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 8. December 1849:
1) Peder Christensen af Steensberg tilstaar herved at være skyldig til Jens Thygesen af Remmegaard den Capital 100 Rbd Sølv.
2)Panteobligation. Underskrevne Jens Jørgen Christensen af Overgaard i Ikast Sogn tilstaar herved at være skyldig til Gaardeier Jens Thygesen til Remmegaard 100 Rbd.
3)Panteforskrivning. Underskrevne Knud Mikkelsen Selvejergaardmand i Ravnsvad, Ikast Sogn, tilstaar herved at have modtaget af Laan 200 Rbd. rede Sølv af Gaardeier Jens Thygesen i Remme.
4)Panteobligation. Jens Chr. Olesen tilstaar herved at jeg af Jens Thygesen i Remmegaard i Ikast har oppebaaret et Laan af 200 Rbd. rede Sølv.

Retsdagen den 9. januar 1850.
Fra Tyrsting-Vrads Herreds Skøde og Panteprotokol.
Panteforskrivning. Underskrevne Gaardmand Christen Rahben i Buurgaarde tilstaar herved at være skyldig til Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard den Capital 1000 Rbd.

Retsdagen den 9. Februar 1850.
Panteforskrivning. Underskrevne Christen Hansen Gaardmand og Sognefoged i Gjelleruplund i Gjellerup Sogn tilstaar og vitterliggjør ved denne min Forskrivning at have modtaget et Laan af Gaardejer Jens Thygesen til Remmegaard i Ikast Sogn stort 500 Rbd r S skriver Fem Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv. Saa længe denne Capital skyldes svare jeg deraf lovlige Renter 4 Procent aarlig.

Retsdagenden 23.Februar 1850.
Relaxationspaategning, paa en Panteobligation fra Niels Christensen af Lassesgaard i Tulstrup By, Ikast Sogn til Gaardmand Jens Thygesen af Remme for 800 Rbd.
Dateret 14. Juli 1848 og tinglæst 15 s. M.

Thyrsting-Vrads Herreds Skjøde og Panteprotokol
Retsdagen den 29. Januar 1851
Obligation. Underskrevne Stephen Pedersen af Brande i Them Sogn tilstaar herved at have modtaget tillaans af Gaardeier Jens Rasmussen Thøgersen til Remmegaard i Ikast Sogn den Kapital 1000 Rbd. rede Sølv hvilken Kapital jeg herved forbinder mig Arvinger eller Pantets efterfølgende Eier til skadeløs at tilbagebetale formeldte min Kreditor eller denne min Obligations rette Eier.

Retsdagen den 3. Juli 1852.
Aflyst. Panteobligation, fra Niels Jensen af Grødde i Ikast Sogn til Gaardeier Jens Thygesen i Remme for 300 Rbd. Dateret den 8. og tinglæst den 21. December 1850. Omstaaende Obligation med renter er mig betalt og kan af Panteprotokollen udslettes. jens Thygesen.

Retsdagen den 10. Juli 1852:
1) Panteobligation. Underskrevne Peder Christian Christensen har modtaget tillaans af Gaardeier Jens Thygesen af Remme den Capital 100 Rigsbankdaler. Aflyst den 7. November 1857.
2) Panteobligation. Underskrevne Christen Laustsen Broe i Busk i Gjellerup Sogn har modtaget tillaans af Gaardeier Jens Thygesen paa Remme i Ikast Sogn 200 Rbd. rede Sølv.
Udslettet den 16. December 1871.
3) Aflyst. Panteobligation, fra Christen Sørensen Moeslunds Enke Anne Marie Knudsdatter af Busk i Gjellerup Sogn til Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard for 200 Rbd. Dateret 12. og tinglæst 17. Juli 1847.
4) Aflyst. Panteobligation, fra Anne Marie Knudsdatter Enke efter Christen Sørensen Moeslund af Busk til Gaardmand Jens Thygesen til Remmegaard for 50 Rbd. Dateret 7. December 1848 tinglæst 10. Marts 1849.

Retsdagen den 9. Oktober 1852.
Panteforskrivning. Underskrevne Laust Andreasen i Grødde gjør witterlig at jeg under 24. Juni 1852 har oppebaaret et Laan stor 300 Rigsbankdaler rede Sølv af Gaardeier Jens Thygesen i Remme.

Retsdagen den 4. December 1852.
Panteobligation. Underskrevne Peder Christensen af Grødde tilstaar og hermed witterliggjør at have modtaget tillaans af Gaardeier Jens Thygesen i Remme den Capital 400 Rigsbankdaler rede Sølv. Udslettet 29. Januar 1881

Retsdagen den 15. Januar 1853.
Aflyst. Panteobligation fra Morten Mikkelsen af Birk i Gjellerup Sogn til Jens Thygesen paa Remmegaard for 1000 Rigsbankdaler. Dateret 8. og tinglæst 14. december 1850.
Omstaaende Capital er mig betalt og kan altsaa af Pantbogen udslettes uden mig at varsle.
Remmegaard den 21. December 1852. Jens Thygesen.

Retsdagen den 25. Juni 1853:
1)Panteobligation. Underskrevne Gaardmand Morten Mikkelsen af Nørgaard i Herning tilstaar herved at have modtaget tillaans af Gaardejer Jens Thygesen af Remme den Capital 1000 Rbd. gjentager Eet Tusinde Rigsbankdaler rede Sølv som jeg saalænge samme for mig forbliver indestaaende forrenter med 4 Procent om Aaret som erlægges med Halvdelen i hvert Aars Juni og December Termin.
2)Panteobligation. Underskrevne Gaardmand Christian Svendsen af Hollingholt tilstaar herved at have modtaget tillaans af Gaardmand Jens Thygesen af Remme den capital 400 Rbd. gjentager
Fire Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv som forrentes med 4 Procent.
3)Panteobligation. Underskrevne Fæstehusmand Peder Hjøllund Jensen af Grødde Hede i Ikast Sogn tilstaar at have modtaget tillaans af Gaardmand Jens Thygesen i Remme den Capital 25 Rbd. rede Sølv. Dateret 11. december 1852.

Retsdagen den 6. August 1853:
1) Panteobligation. Underskrevne Peder Nielsen af Overisen i Ikast Sogn tilstaar herved at være skyldig til Gaardeier Jens Thygesen i Remme den Capital 200 Rbd. rede Sølv.
2) Aflyst. Panteobligation, fra Niels Pedersen af Overisen i Ikast Sogn til Jens Thygesen for 150 Rbd.
Dateret den 11. December 1839 læst 17. Oktober 1840.

Retsdagen den 10. December 1853.
Aflyst. Panteobligation fra Peder Christensen Smed af Højriis Mark i Ikast Sogn til Gaardeier Jens Thygesen til Remme for 30 Rbd. Datteret 20. April 1837 og tinglæst 19. s. M.
Denne Obligation er mig udbetalt tillige med Renter og kan altsaa udslettes.
Remmegaard den 6. August 1853. Jens Thygesen.

5. Tinglæste fordringer (Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter):


Retsdagen den 17. December 1853
Panteobligation. Underskrevne Jens Christian Olesen gjør hermed witterligt at have modtaget tillaans af Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter i Remme den Kapital 100 Rbd.
Til sikkerhed for Kapital og Renter pantsætter jeg herved det Sted jeg efter Skjøde ejer i Vraa, Gjellerup Sogn.

Fra Tyrsting-Vrads Skøde og Panteprotokol - Retsdagen den 1. Marts 1854.
Til udslettelse: En Panteforskrivning fra Christen Nielsen Rahben i Buurgaarde til Jens Thygesen i Remme for 1.000 Rbd. Dateret 21 April 1849 tinglæst 9. Januar 1850 og afqvitteret 11. December 1854. Begjæring afleveret. - Qvitteringen lyder saaledes: Ommeldte Sum 1.000 Rbd. med Renter er Undertegnede betalt den 11. December 1853. Tilstaaes herved. Remmegaard den 11. December 1853 Jensine Rasmussen. S. Rasmussen som Værge for Enken.

Fra Tyrsting-Vrads Skøde- og Panteprotokol - Retsdagen den 8. Marts 1854.
Panteobligation. Underskrevne Jens Olesen Rauff, Eier af Smedebæk Mølle tilstaar herved at være skyldig til Jensine Rasmusdatter, Enke efter gaardeier Jens Thøgersen paa Remmegaard den Summa 2.700 Rbd. siger To tusinde og Syv Hundrede Rigsbankdaler, som jeg fra i Dag af forrenter med 4 Procent og erlægger i hvert Aars Juni og December Termin.
Udslettet den 26. November 1873.

Retsdagen den 8. April 1854 Fol 427 b.:
Panteobligation. Karen Christensen Enke efter afdøde Laurids Andersen Siigaard af Tulstrup tilstaar herved at have modtaget tillaans af Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter af Remme den Capital 500 Rbd. Rigsmønt.

Retsdagen den 17 juni 1854
I Skiftet efter Gaardmand Niels Christensen af Lassesgard i Tulstrup Ikast Sogn, blev der bl. a. oplyst en Pantegjæld til Jens Thygesen i Remme eller hans Bo på 800 Rbd.

Retsdagen den 27. Januar 1855:
Panteobligation. Underskrevne Niels Hansen af Overhold i Ikast Sogn har modtaget tillaans af Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter i Remme den Capital 600 Rigsdaler Rigsmønt Sølv.

Retsdagen den 14. April 1855:
Panteobligation. Underskrevne Carl Frederich Wolff Strodtmann tilstaar at være skyldig til Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter i Remme i Ikast Sogn den Capital 1.000 Rd. Rigsmønt Sølv.
Aflyst den 18. December 1858.

Retsdagen den 7. Juli 1855:
1) Panteobligation. Underskrevne Mikkel Mikkelsen Sveigaard af Ikast Præstegaards Mark tilstaar hermed at have modtaget tillaans af Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter af Remme den Sum 125 Rd. Rigsmønt Sølv.
2) Panteobligation. Underskrevne Gaardmand Niels Rasmussen i Toftlund tilstaar at have modtaget tillaans af Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter i Remme den Capital 300 Rd. Rigsmønt Sølv. Udslettet den 16. November 1872.

Retsdagen den 15. December 1855.
Aflyst Obligation tinglæst 3. August 1844 fra Ole Christensen Birk af Ringstrup Mark til Gaardeier Jens Thygesen af Remmegaard for 200 Rbd.

Retsdagen den 12. Januar 1856.
Panteobligation. Underskevne Husmand Jeppe Madsen af Grødde, tilstaar herved at være skyldig til Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter i Remme den Kapital 275 Rbd. gjentager To Hundrede Fem og Halvfjerdsindtyve Rigsbankdaler Rigsmønt Sølv.

Retsdagen den 28. Juni 1856:
Panteobligation. Underskrevne Husmand Gravers Olesen af Toftlund tilstaar herved at have modtaget tillaans af Gaardeier Jens Thygesens Enke Jensine Rasmusdatter af Remme den Kapital 300 Rbd.

Retsdagen den 13. December 1856.
Panteobligation. Underskrevne Christen Jensen Faurholt af Tulstrup tilstaar herved at have modtaget tillaans af Jensine Rasmusdatter, Enke efter Gaardeier Jens Thygesen af Remmegard, den Kapital 150 Rbd. skriver Eet Hundrede og Halvtressinstyve Rigsdaler Rigsmønt hvoraf jeg fra den 11. i denne maaned svare 4 Procent aarlig Rente, som erlægges paa Kreditors Bopæl i hvert Aars Juni og December Termin. Udslettet den 3. november 1872.

Retsdagen den 20. December 1856
Panteobligation. Underskrevne Niels Christiansen af Hollingholt tilstaar herved at have modtaget tillaans
af Jensine Rasmusdatter Enke efter Gaardejer Jens Thygesen af Remmegaard den Kapital 200 Rd.skriver To hundrede Rigsdaler Rigsmønt.

6. Ikke-tinglæste fordringer


Ikke-tinglæste fordringer pr. 19/7 1858 i forbindelse med bodeling efter ægteparret Thygesen:
Mads Kjærsgaard i Grødde 250 Rd.
Rasmus Pedersen Tolstrup forhen af Grødde, nu Over Julianehede 800 Rd.
Peder Christensen i Steensbjerg  28 Rd. 2 M
Niels Rasmussen i Toftlund  50 Rd.
Jens Iversen i Waadde 100 Rd.
Anders Jensen paa Højris Mark  12 Rd.
Mads Johansen i Ikast Kirkeby 250 Rd.
Poul Fenger Jensen i Toftlund  50 Rd.
Jens Nielsen i Hestlund  40 Rd.
Niels Nielsen i Waaddegaard 200 Rd.
Christen Gravers Pedersen i Nederhold  80 Rd.
Peder Nielsen i Overisen  50 Rd.
Hans Lauritsen i Grødde    1 Rd. 3 M 12 S
Peder Pedersen i Toftlund    1 Rd.
Christen Christensen Højris Mark  15 Rd.
Anders Post af Timhuus    2 Rd. 5 M 4 S
Christen Jensen Haaning i Fastrup    6 Rd. 4 M
Thomas Christensen i Skovby    4 Rd. 2 M 13 S
Jens Chr. Snedker i Grødde    1 Rd. 5 M 2 S
Niels Løve i Kollund    6 Rd.
Henrik Veine i Rind  17 Rd.
Christian Kirkeby i Grødde  3 Rd.

 

7. Fæstebreve og lejekontrakter


Retsdagen den 16. December 1854.
Fæstebrev. Underskrevne Jensine Rasmusdatter Enke efter afdøde Jens Thygesen af Remme efter hvis Disposition jeg hensidder i uskiftet Bo bortfæster herved fra den mig tilhørende Gaard Remme i Ikast Sogn en Hedelod til Jens Nielsen Bøgeskov. I aarlig Afgift betales 4 Rigsdaler Rigsmønt.
Remme den 10. December 1854, Jensine Rasmusdatter, som Værge Jens Flensborg.

 

Retur