Ikasthallen

Afskrifter af manuskripter fra Ikast Lokalhistorisk Arkivs samlinger vedr. opførelsen af Ikast Hallen.
Formodentligt forfattet af redaktør Tage Sloth, Ikast (1914-1990).
Ikast Hallen blev officielt indviet 12/4 1969.

Forarbejde og indsamling til Ikast-hallen. (udateret)
På sognerådets initiativ nedsattes i februar måned 1963 et udvalg, der skulle skaffe grundkapitalen til en hal i Ikast, og som minimumsbeløb fastsatte man kr. 200.000.
Udvalget kom til at bestå af:
C. Wichmann Madsen, fabrikantforeningen
Aksel Laugesen, Håndværker- & borgerforeningen
T. Sloth, fællesorganisationen
Anders Clausen, landboforeningerne
Calle Wittenkamp, svømmeklubben
Robert Nielsen, badmintonklubben
Georg Thygesen, skytte- gymnastik- & idrætsforeningen
Mads Mouritzen, IFS

Dette udvalg gik straks i gang med arbejdet, og som en god og symbolsk optakt skaffede skole- børnene de første 1.000 kroner ved at begge byens skoler lod opføre den årlige komedie en ekstra gang til fordel for hallen. Derefter gik det slag i slag. Med få måneders mellemrum arrangerede man husindsamling (20.000 kr.), byfest (35.000 kr.) og hal - avis (67.000 kr.), således at komiteen alle- rede i februar måned 1964, altså et år efter starten, kunne meddele sognerådet, at man pr. 1. aug. 1964 ville garantere de 200.000 kroner, når man havde afviklet endnu en byfest (45.000 kr.)

Sognerådet og komiteens medlemmer var derefter på en to- dages tur i juni måned 64 for at se på haller, bl.a. i Næstved, Herlufsholm, Roskilde, Hørsholm, Lyngby og Hälsingborg, men man fandt ikke helt det man søgte.

Der var herefter en stille tid i hal- arbejdet, man fortsatte dog med indsamlingen, bl.a. lavede mange af byens foreninger og organisationer særlige arrangementer til fordel for hallen. Ligeledes fortsatte arbejdet på Ikast- huset som byens håndværkere med støtte fra firmaer både indenbys og udenbys opførte med det formål at sælge huset og derigennem skaffe kapital til hal- fonden. Man lod også fremstille et mærkat med en tegning af Ikast- hallen efter en konkurrence blandt skolebørnene, men salget af dette mærkat har ikke været nogen succes.

I efteråret 1964 nedsatte sognerådet et byggeudvalg bestående af tre sognerådsmedlemmer og fire hal- komitemedlemmer, nemlig fra sognerådet: Helge Rasmussen, Johs. Jensen og Knud Nielsen og fra hal- komiteen: T. Sloth, Wichmann Madsen, Robert Nielsen & Mads Mouritzen.

Der opstod nu en ret livlig diskussion om hallens placering, der oprindelig var tænkt ved Stensbjergalle på kommunens grund. Man fik nemlig fra IFS i dec. måned 64 tilbudt et gratis areal ved stadion, ikke blot til hallen, men også til en udbygning af anlægget med henblik på svømmehal og skøjtestadion. Efter grundige overvejelser gik byggeudvalget med 6 st. mod 1 ind for placeringen ved stadion og denne indstilling sendtes til sognerådet idet man samtidig anbefalede at der blev udskrevet en arkitektkonkurrence om såvel hallen som et tribuneanlæg ved stadion, foruden at der skulle disponeres efter en fremtidig svømmehal og et skøjtestadion.

Komiteen besluttede så at fortsætte indsamlingsarbejdet med øget styrke og med henblik på de nye opgaver, men arbejdet gik desværre delvis i stå, da sognerådet afslog spiritusbevilling til den påtænkte byfest i 1965, hvorefter komiteen vedtog ikke at lade afholde nogen byfest dette år.

Arbejdet på Ikast - huset fortsattes dog og hen på efteråret stod huset færdigt efter ca. to års arbejde. Dette hus står som symbol på den offervilje og det samarbejde der kan fremvises her i Ikast, når det gælder en opgave af den foreliggende art. Huset er solgt pr. 1. jan. 1966 og har, under hensyns- tagen til kursværdien på de hjemtagne obligationslån pr. samme dato, givet et nettooverskud på kr. 53.000. Komiteen skulle levere huset med køleskab, og som den allersidste håndsrækning har installatør Vilner Bjørn leveret et sådant til halv pris.

Sognerådet inviterede i øvrigt hele komiteen på en tur til Vojens i foråret 1965 for at se det derværende idrætsanlæg, bestående af svømmestadion, skøjtestadion, fodboldstadion og idrætshal, sidstnævnte var dog lige påbegyndt. Kort tid efter vedtog sognerådet med 7 st. mod 2 at palcere hallen ved stadion samt at lade afholde den foreslåede arkitektkonkurrence.

Byggeudvalget gik straks i gang med forarbejdet hertil, man kontaktede Danske arkitekters landsforbunds sekretær, arkitekt Bent Røgind og efter meget grundige forberedelser, hvor kommuneingeniør Lindstrøm Larsen trak det store læs med de tekniske detailler, der var at ordne, kunne konkurrencen udskrives i oktober måned 1965. At man fik lavet et perfekt sæt konkurrencebetingelser, viser den kendsgerning, at der ikke har været een eneste forespørgsel fra de deltagende arkitekter, og der er dog ca. 200, der har anmodet om konkurrencebetingelserne. Nu venter man spændt på hvor mange der har deltaget, hvor mange forslag der indkommer. Fristen udløb den 1. februar, og der forestår nu en svær men interessant opgave for dommerkomiteen at finde frem til det bedste forslag, til vinderen, der modtager 20.000 i 1. præmie. Dommerkomiteen består af: (se konkur. betingelserne)

Arkitekt Bent Røgind har for nylig sammen med civilingeniør Helge Krarup-Hansen, der er i dommerkomiteen som repræsentant for Dansk Idræts Forbund, fremsat følgende udtalelser om arkitektkonkurrencen i Ikast:

(se vedlagte fotokopi) (er ikke her)

 

Hallens indretning (Udateret)

Halrummets gulvareal er ca. 1000 m2 , hvortil kommer tilskuerpladser med plads til mindst 1500 tilskuere på sidde- & ståpladser. Dommerbord med kommandopult findes i tilskueropbygningens vestside. Gulvet er fjedrende trægulv, det absolut allerfineste gulv til sportsformål, men i øvrigt et meget stærkt gulv, der kan tåle næsten alt, og selvfølgelig kan der også danses på det. Der afstreges til 1 håndboldbane, 1 indendørs fodboldbane med bander, 1 tennisbane, 6 badmintonbaner, ligesom der nedfældes beslag i gulvet til redskabsgymnastik, volleyball og basketball. I foyeren findes garderober, kiosk, dame- & herretoilet samt opgang til et publikumscafeterie på 1. sal, hvorfra man har en meget fin udsigt over hallen. Der er plads til ca. 150 personer i dette cafeteria, og lokalet vil i øvrigt kunne udlejes seperat til foreninger eller private uanset om der trænes i hallen, det vil f.eks. være velegnet til generalforsamlinger og lign. Cafeteriet har glasfacade ud mod hallen men kan lukkes af, og gardiner trækkes for, så lyden fra hallen ikke skulle genere. I hallen er installeret et særdeles fint højtaleranlæg, og det er muligt at rundkaste meddelelser til samtlige rum i hallen. Hallen får ingen fast scene, men det vil være muligt at opbygge en løs scene i hallen nordlige ende mellem de to spillerindgange.

Omklædningssektoren bag hallen får flere indgange fra solgården mellem de to fløje samt en tilkørsel for varevogne. I østfløjen er der indrettet cafeteria for sportsfolk med garderobe og toiletter, omklædningsrum for dommere, tre mødelokaler af forskellig størrelse samt to mindre depotrum . Her får IFS bl.a. mødelokale og depotrum til afløsning for de nuværende lokaler i det gamle klubhus, der forsvinder, når tanken om en ny tribune forhåbentlig inden længe kan realiseres.

I vestfløjen findes 6 omklædningsrum af forskellig størrelse, heraf to meget store, to små samt to af mellemstørrelse, hvor man har mulighed for evt. at indrette finsk bad i forbindelse med omklædningsrummet. Disse omklædningsrum vil stort set kunne tilgodese såvel indendørs som udendørs behov, der jo ikke ret ofte vil falde sammen. Ved spidsbelastninger kan yderlige anvendes venterummet til skydebanen, der ligger umiddelbart bag disse omklædningsrum, dette lokale er på 65 m. I forlængelse af dette venterum eller forrum ligger skydebanen, der bliver af meget høj kvalitet, specielt lydisoleret og indrettet efter de mest moderne principper. D. D. S. G. & I. s skydeudvalg har i øvrigt lovet at bistå ved indretningen. Skydebanen tjener desuden som hallens sikringsrum, et krav fra civilforsvarsstyrelsen. Helt mod nord ligger redskabsrum til udendørs brug samt affaldsrum. Endvidere har man i vestsiden en del depotrum, elrum og varme- & ventilationsrum, ligesom adgangstunnel til hal nr. 2 findes her, foreløbig blændet af.

 

Pressemøde 29/8 1968

Ikast – Hallen skulle efter den oprindelige tidsplan, der blev fastlagt den 1. juni 1967, da arbejdet startede, have stået færdig nu og indvielsen et overstået stadium. Forskellige uheld og besværligheder, først og fremmest stormen den 5. jan. i år, der væltede 26 spær, men også leveringsvanskeligheder af specielle materialer til hallen, har bevirket at vi nu er kommet i tidnød, så hallen ikke bliver færdig i ordentlig tid til sæsonen 68/69. Det er meget beklageligt, idet de indendørs idrætsgrene, der skal benytte hallen, især håndbold og badminton, ikke får tid til at "spille sig ind" før turneringen skal i gang, og det skal den fra 1. oktb.

Der er lagt en meget stram tidsplan for spetb. måned, den skal holde, og vore håndværkere har lovet at lægge sig i selen for at den bliver holdt.

Det skulle betyde, at selve halrummet, der har første prioritet, kan tages i brug 1. oktb., medens færdiggørelsen af de øvrige faciliteter som omklædningsrum, cafeterier, mødelokaler m. v. kan trække ud med en 14 dages tid. Til sidst kommer udenomsforholdene, og her kan nævnes det glædelige, at kommunens folk allerede er langt fremme med den vifteformede parkeringsplads ved Stationalle overfor hallen, således at der vil være 270 parkeringspladser til hallens rådighed. Indvielsesdatoen søges snarest fastlagt, men man ønsker selvsagt hallen helt færdig før indvielsen.

Udlejningsprisen for hallens 1 sæson er allerede fastlagt af bestyrelsen, og der er foreløbig reserveret 44 træningstimer ugentlig af byens foreninger og skoler, et timetal der sikkert vil stige yderligere, idet vi endnu ikke har hørt fra alle. Der er jo mulighed for at benytte hallen fra ni morgen til sent ( - - ulæseligt - -)snarest tilgå disse foreninger meddelelse om tildeling af træningstider m. v. , og man vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at foreninger der i lovens forstand er ungdomsforeninger, kan få 75 % af lejeudgiften refunderet af stat og kommune.

Hallen er desuden reserveret af handelsstandsforeningen til julemesse den første weekend i decb. , man har forespørgsel om en forbrugermesse dato ikke fastlagt. I. F. S. afholder stort indendørs fodboldstævne 18. og 19. jan. 1969 og påtænker basar i febr. måned. Jysk Håndbold Forbund har foreløbig reserveret hallen 9 weekends til håndboldkampe fra det midtjyske område. Der er dog ikke tale om hele weekends i alle tilfælde, men i nogle tilfælde lørdag eller søndag.

Men der er plads til mange flere arrangementer i hallen i den kommende sæson, og man anmoder interesserede i at reservere i god tid, for hallen vil utvivlsom blive fuldt optaget. Det nærer bestyrelsen ingen tvivl om. Det er sådan at almindelige træningsaftner må vige for andre vigtigere (d. v. s. mere indbringende) arrangementer for hallen, og det er bestyrelsens håb, at der vil vise sig et sådant behov for hallen, at vi i løbet af få år har brug for hal nr. 2, der allerede er skitseret vest for den nuværende hal, og som man ved den fordelagtige finansiering af hal nr.1 allerede har skabt økonomisk baggrund for. Det er op til byen og byens foreninger og organisationer, hvornår vi skal have hal 2.

Som tidligere nævnt har halbestyrelsen antaget Edel og Henning Jørgensen, Bogense, som inspektørpar, og parret tiltræder allerede 1. sept. for at kunne være med i indretningen af hallen og udvælgelsen af inventar m. v. Man vil forstå, at inspektørparret allerede kan se en meget travl første sæson i møde, og vi ønsker dem al mulig held og lykke med arbejdet.

H. Jørgensen og frue skal forestå den daglige drift af hallen, drive de ti cafeterier, kiosker, garderobe samt iøvrigt forestå rengøringen. De skal både formidle udlejning af hallen og sørge for at alt klapper i det daglige arbejde.

Det er aftalt med sognerådet, at bestyrelsen søger spiritusbevilling til hallen, men endvidere at bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde skal afgøre, når denne bevilling må anvendes. Det ligger helt klart, at den ikke vil blive anvendt i sportsfolkenes cafeterie under den daglige træning. Hallen anskaffer i første omgang service til 400 personer. Det vil kunne tilgodese behovet i de to cafeterier samt mindre arrangementer i hallen. Er der brug for mere må man foreløbig leje. Service og bestik bliver naturligvis forsynet med Ikast hallens monogram.

 

Tilbage til oversigt