Referat af ordinær generalforsamling den 9. marts 2023 kl. 19,00

Generalforsamlingens dagsorden:

   01. Valg af dirigent
   02. Beretning ved formanden
   03. Regnskab ved kassereren
   04. Indkomne forslag
   05. Budget - herunder fastsættelse af kontingent for 2024
   06. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
        På valg er: Erik Hansen, Charlotte Hauberg og Else Larsen
   07. Valg af suppleanter
   08. Valg af revisor
   09. Valg af revisorsuppleant
   10. Eventuelt


Ad. 1 – Frank Artved blev valgt som dirigent.
            Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad. 2 – Beretning ved formanden, Erik Hansen, som gennemgik hovedtræk af Foreningens aktiviteter i 2022.

Ad. 3 -  Under punktet regnskab kom formanden med følgende udtalelse:

             ”Af forskellige grunde har det i år ikke været muligt at fremlægge et retvisende og korrekt opstillet regnskab.

             Derfor vil jeg bede generalforsamlingen om at give bestyrelsen bemyndigelse til efterfølgende at kunne
             tilvejebringe et regnskab i
korrekt stand.

             Bemyndigelsen skal munde ud i, at Ove Nørholm (nuværende revisor), Frank Artved (nuværende revisorsuppleant)
            og foreningens
kasserer sætter sig sammen og får redet trådende ud og opstillet et korrekt regnskab.”

             Bestyrelsen fik bemyndigelsen.

             Det blev pointeret, at alle udgifter var dokumenteret med bilag, og at bankkontiene stemte. Der er alene tale om
             korrekt opdeling af indtægterne og en opgørelse af boglagret.

             Det blev vedtaget at regnskab fremover udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen

             Det blev besluttet, at der indkaldtes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet behandl

Ad. 4 – Der var ingen indkomne forslag

Ad. 5 -  Kontingent er uforandret – 100 kr. for en enkelt, 150 kr. for et par.

Ad. 6 -  Til bestyrelsen var der genvalg til Charlotte Hauberg, nyvalgte varErik Lund Nielsen og Leif Hovendahl.
             Da Torben Sørensen har trukket
sig fra bestyrelsen blev det vedtaget, at Erik Hansen overtager
             Torbens
plads i bestyrelsen for 2023.

Ad. 7 -  Som suppleanter valgtes Ove Nørholm og Peder Mørup

Ad. 8 -  Som revisor valgtes Thomas Nissen

Ad. 9 -  Som revisorsuppleant valgtes Frank Artved

Ad. 10- Under eventuelt var det især problemer omkring medlemsregistrering der blev drøftet.
            Det vil der i forbindelse med arbejdet på at opstille det
korrekte regnskab også blive rådet bod for.

            Der var ikke mere til behandling under eventuelt.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.