Referat af generalforsamling i Ikast Slægts- og Lokalhistorisk forening torsdag den 10.3. 2022 kl. 19.00

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Budget - herunder fastsættelse af kontingent for 2022
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Torben Sørensen og Jens Sandal
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

 • Frank Artved blev valgt som dirigent til at lede generalforsamlingen.
  Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning ved formanden

 • I formandens fravær fremlagde Charlotte Hauberg formandens beretning. Se denne.

Ad 3. Regnskab ved kassereren

 • Kassereren, Torben Sørensen, fremlagde foreningens regnskab. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. Indkomne forslag

 • Der var ingen indkomne forslag

Ad 5. Budget – herunder fastsættelse af kontingent for 2022

 • Der var enighed om at fastholde kontingentet på kr. 100,00/medlemskab og kr. 150,00/husstandsmedlemsskab.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg var Jens Sandal og Torben Sørensen. Begge genopstillede til bestyrelsen, og begge blev genvalgt

Ad 7. Valg af suppleanter

 • Erik Lund Nielsen fortsætter som suppleant. Nyvalgt suppleant blev Peder Mørup.

Ad 8. og 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Der var genvalg af Ove Nørholm som revisor og Frank Artved som suppleant.

Ad 10. Eventuelt

 • Intet

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

I forlængelse af generalforsamlingen fortalte Fabrikant Carsten Rasmussen om sit liv og virke.