Ikast slægts- og lokalhistorisk forening

Referat af generalforsamlingen den 16. september 2021

 1. Valg af dirigent: Frank Artved. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
 2. Beretning fra formanden: Indledningsvis blev der udtalt mindeord om Hanne Gjesse. Der blev også rettet en tak til Hardy, som p.g.a. sygdom har trukket sig fra bestyrelsen. Ellers gennemgik formanden de få ting, der er foregået det forløbne år p.g.a. covid 19.
 3. Kassereren: Torben fremlagde et regnskab, som af forskellige grunde ikke er godkendt af revisoren. Det blev bestemt, at et senere godkendt regnskab vil blive sendt ud til medlemmerne.
 4. Der var ingen indkomne forslag
 5. Budget – enighed om at fastholde kontingentet på 100 kr. for enlige 150 kr. for par.
 6. Til bestyrelsen var der genvalg til Charlotte Hauberg og Erik Hansen, mens Else Larsen er nyt medlem i bestyrelsen.
 7. Som suppleant var der genvalg til Erik Lund Nielsen. Det lykkedes ikke at finde en suppleant mere, så bestyrelsen skal forsøge senere at få en person overtalt.
 8. Der var genvalg af Ove Nørholm som revisor og Frank Artved som suppleant.
 9. Under eventuelt var der en kraftig opfordring fra webmaster, Frank Artved, om at flere ville bidrage til stof til hjemmesiden.

  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for ophævet.