Ikast slægts- og lokalhistorisk forening

Referat af generalforsamlingen 5. marts 2020

01. Som dirigent valgtes Frank Artved. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

02. Formanden betegnede det forløbne år som tilfredsstillende m.h.t antal mødedeltagere. Det blev uddelt roser til den nye arkivleder,
      Carsten Jensen, for de initiativer, han har taget.
      I slutningen af beretningen rettede formanden en tak til Hanne Gjesse for mange års tro tjeneste som kasserer i foreningen.

03. Af regnskabet fremgik, at årets resultat var et overskud på 1.819, 23 kr. hvilket bringer foreningens egenkapital op på 174.668,73 kr.

04. Der var ingen indkomne forslag

05. Der blev fastsat uforandret kontingent

06. Til bestyrelsen var der genvalg til Jens Sandal, mens Torben Sørensen nyvalgtes.

07. Som suppleanter valgtes Erik Lund Nielsen og Else Larsen

08. Som revisor indtræder Ove Nørholm.

09. Frank Artved fortsætter om suppleant.

10. Under eventuelt rejstes spørgsmålet, om og hvordan foreningen skaffer sig flere medlemmer.
      Der kom flere forslag fra forsamlingen, som vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.


Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for ophævet.

 

Retur