Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2019

 1. Som ordstyrer valgtes Frank Artved

 2. Formanden beskrev året som tilfredsstillende med et pænt fremmøde til de forskellige arrangementer og med stigende medlemstal. Det forløbne års program blev gennemgået. Herefter blev der gjort rede for de forskellige frivillige aktiviteter, som foreningen ta’r del i. Slægtsforskertræffene om lørdagen ventes aflyst, og der er tanker om noget alternativt. Det nyeste projekt ”Barn og Ung i Ikast” tegner godt. Der blev rettet en tak til de frivillige, aktive i foreningen. Formanden omtalte besparelsen på biblioteksområdet, som har betydet, at der kun er 5 timer om ugen til arkivlederen. Foreningen har sendt et brev til kommunen, hvor man stiller spørgsmålstegn ved det realistiske i et så lavt timetal. Beretningen blev taget til efterretning.

 3. Af kassererens beretning fremgik, at foreningen for første gang runder 10.000 kr. i kontingent. I øvrigt var årets resultat et + på 2.440,44 kr. Balancen viser 173.859,50 kr. , som udgøres af bogbeholdning 48.010 kr. Saldi i Den jyske Sparekasse 125.050, 50 og en kassebeholdning på 799.00 kr. Beretningen blev godkendt.

 4. Til bestyrelsen var der genvalg til Hardy Jensen, Charlotte Hauberg og Erik Hansen

 5. Som suppleanter blev valgt Anne Marie Hansen og Torben Sørensen

 6. Som revisor blev Hanne Nielsen genvalgt. Som suppleant Frank Artved.

 7. Fra bestyrelsen forelå der et forslag til vedtægtsændringer, som blev gennemgået. Der var enkelte punkter som skulle korrigeres. Generalforsamlingen udtrykte tillid til, at bestyrelsen ville rette de pågældende uklarheder.

 8. Kontingentet forbliver uændret: 100 kr. for enlige, 150 kr. for par.

 9. Der var ingen punkter under evt.

  Ordstyreren takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  

Retur