Ikast Maskinsnedkeri

William Larsen A/S

 

William Larsen blev født d. 2/9 1905 i Havnsø på Sjælland og døde d. 22/12 1989 i Ikast.

Han blev udlært tømrer og bygningssnedker i 1923 hos tømrermester Jens Nielsen, Havnsø. Herefter arbejdede han nogle år som svend forskellige steder på Sjælland og videreuddannede sig i vintrene 1923 - 1924 og 1926 - 1927 på Holbæk Bygmesterskole.

Da det o. 1930 var svært at finde arbejde på Sjælland, rejste han over til svogeren, tømrermester Sigvard Pedersen i Bording Kirkeby, for hvem han arbejdede som svend. 

Opstart 1/10 1933

William Larsen overtog d. 1/10 1933 Skovdal Petersens Tømrer- og Bygningssnedkeri og lejede dennes maskiner og lille værksted, som lå i gården bag Bredgade/Strøget 20, Ikast.

”- 1ste Oktober 1933 overtog jeg Skovdal Petersens Bygningssnedkeri beliggende paa Strøget, dengang Bredgade, hvor nu Sko Nyt ligger. Det var kun Forretningen jeg overtog, for en Sum af 4000 Kr. Maskiner og Bygninger var på Lejemaal –” (WL 1985)

Broderen Jens Larsen blev ansat som svend og var der, til han gik på pension o. 1970. 

     

                                                                                                                                                                                               

 

Branden 1934

Det lille 2 etagers værksted bag Bredgade/Strøget 20 brændte i slutningen af juli 1934. Ilden var opstået i forbindelse med limovnen. Der blev kun reddet lidt tømmer, medens en del færdige snedkervarer gik tabt. Ikast Maskinsnedkeri flyttede herefter til foreløbige lokaler hos tømmerhandler Nybo Hagelskjær i Nygade.

                                                                                                                                                                                

Vestergade og Lollandsgade

”- Juli 1934 nedbrændte dette Værksted, og saafremt jeg ikke selv kunne finde nye Lokaler, var Afstaaelsessummen tabt. Jeg købte en Grund Vestergade 15 og opførte her et nyt Værksted som blev færdig Foraaret 1935.

Til Grund og Værksted laante jeg ved Slagtermester Christensen, der fik 1ste Pant i Ejendommen. Maskinerne købte jeg ved I/S Junget Herning og betalte med 1 Vexel. Det gik imidlertid ret godt, og jeg betalte Vexlen inden forfald – ” (WL 1985)

Umiddelbart efter branden købte William Larsen 1934 grunden Vestergade 15 i Ikast. Her byggede han et nyt, centralopvarmet værksted med eget trætørreri, som åbnede fra januar 1935.

 

I 1941 købte William Larsen grunden ved siden af, Vestergade 13, hvor han samme år byggede privatbolig med møbelforretning i stueetagen. Der var ikke plads til et stort tømmerskur på grunden, så dette placeredes på lejet grund på den anden side af stien skråt bagved værkstedet.

   


Midt i 1950erne investeredes i nye, dengang moderne maskiner til værkstedet. Bl.a. en trespindlet kehler og en ny afretter.

I 1959 blev nabogrunden Vestergade 17 (inkl. hus) på hjørnet af Vestergade og Lollandsgade købt.  Jørgen Jørgensen, den hidtidige ejer, kom på De Gamles Hjem. Huset blev lejet ud til en af medarbejderne. Jørgen Jørgensen - ”Jørgen Pot” -  avlede meget store, fine og flotte lækre jordbær og rabarber, som medarbejderne på William Larsens værksted nød godt af - indtil en af dem en morgen mødte ekstra tidligt og så Jørgen i gang med at gøde jordbærrene med natpotteindholdet – heraf tilnavnet.

I 1960-1961 opførtes en tilbygning til værkstedet, som nu gik helt ud til Lollandsgade. I forbindelse med udvidelsen blev der købt nye maskiner. En trespindlet kehler mere, ny rundsav og fræser med flere hastigheder, ny ”næsten lydløs” afretter, og da man gik mere og mere over til dyvelsamlinger i stedet for tapper, også en ny boremaskine. 

På trods af købet af nabogrunden Vestergade 17 i 1959 og udvidelse af værkstedet i 1961 var der stadig for lidt plads både indenfor i det treetagers værksted og på grunden udenfor, hvor der også skulle være plads til prydhave ud til Vestergade mellem nr. 13 og 17. Da lastbilerne heller ikke blev mindre med tiden, gav det store problemer med tilkørselsforhold.

 

Bordingvej 7

I 1963 købte William Larsen ejendommen Bordingvej 7 i Hestlund. Den blev året efter taget i brug til lager og hjælpeværksted. Her var masser af plads og gode tilkørselsforhold.

   

De gamle skure til trætørring mm. på den lejede grund bag værkstedet i Vestergade fik EHN og hans far i 1965 mod at fjerne dem. Faderen fik en garage og Ikast Sportsfiskerklub en hytte ved Karup Å, som - med udvidelser - står endnu (2017).

Ind til 1978 blev hele byggefirmaet og værkstedet gradvist flyttet hertil, medens der ca. 1977 blev etableret nye kontorlokaler i privatboligen på Højris Allé 24. 

Oprindeligt var der planer om at bygge en helt ny produktionshal i Hestlund, men man fandt ud af, at man bortset fra en stor tømmerhal kunne klare sig med de eksisterende bygninger.

Stuehuset blev til at begynde med lejet ud. Der blev indrettet værksted i kostalden og smedje i hønsehuset.

Produktionen

Produktionen på maskinværkstedet i Vestergade/Lollandsgade drejede sig hovedsageligt om inventar, vinduer og døre til firmaets egne mange, store byggeopgaver, men der blev også fremstillet en del specialinventar som f.eks. reolpartier. I en periode var der også en produktion af borde i massivt fyrretræ.

                                                                                                                                                                           
Ikast Maskinsnedkeri / William Larsen A/S var primært et byggefirma.

William Larsen havde fra 1933 til 1985 (bortset fra en stilstandsperiode under krigen) tømrer- og/eller snedkerentreprisen ved mange af de store byggerier i Ikast. Desuden var han med i flere store boligforeningsbyggerier i Viborg, Herning og Hammerum.

Han skønnede selv i 1986, at firmaets samlede byggeri omfattede snedker- og/eller tømrerarbejdet ved ny- eller større ombygningsarbejder af 922 lejligheder, 8 banker og sparekasser, 10 fabrikker, 23 institutioner, skoler, hoteller mm., 8 kirker, kapeller og centre, 6 forretningsejendomme, 41 villaer og 22 yderligere projekter af forskellig art.

Hertil kom mange mindre arbejder, reparationer mm. hvor bl.a. EHN i 1960erne kørte ud til kunderne med servicevogne, de såkaldte reparationsvogne.

Firmaets største samlede ordre nogensinde var tømrer- og snedkerarbejdet vedr. 240 lejligheder på Stadion Alle o. 1972. Den lød på 4.300.000 kr.

I de travle perioder i 1960erne med store etageboligbyggerier, talte medarbejderstaben helt op til ca. 50 - 70 mand. I 1967 var der ca. 30 medarbejdere (heraf 2 funktionærer). I aug. 1970 var der mellem 15 og 20 medarbejdere. I oktober 1978 var der ca. 12 fastansatte i firmaet.
Mange bygningssnedkere, tømrere og maskinsnedkere er i tidens løb udlært hos William Larsen. Der har i perioder været op til ca. 10 lærlinge ad gangen. Mange af disse har siden været beskæftiget i egnens mange byggefirmaer og træindustrivirksomheder. En del har videreuddannet sig til arkitekter og ingeniører.

 

William Larsen A/S

Fra midten af 1960erne drev William Larsen firmaet sammen med sønnen, bygningskonstruktør Helmer Larsen (1938-2013). 1. september 1967 blev Ikast Maskinsnedkeri omdannet til et aktieselskab: William Larsen A/S. William Larsen A/S fik 16/1 1968 skøde på ejendommen Vestergade 13-17.

Fra ca. 1977 kalder William Larsen A/S sig også Willa HUSE og koncentrerer sig især om at bygge huse med salg for øje. Det blev dog aldrig den helt store succes.

           
                                                                                                                                                                                                                                      


I 1985 afhændede William Larsen firmaet til Preben Hjorth, som videreførte det under navnet Willa HUSE.

 

 

 

Møbelforretningen i Vestergade 13

William Larsens Møbelafdeling

W-MØBLER

 

I 1941 byggede William Larsen egen privatbolig med møbelforretning i stueetagen på værkstedets nabogrund, Vestergade 13, som han havde købt samme år.

                
                                                                                                                         

I midten af 1960erne udvidedes møbelforretningen med et polstrerværksted. Der var ansat 2 møbelpolstrere, som også skulle passe forretningen sammen med Helmer Larsens hustru, Hanne Larsen.

I 1969 udvides møbelforretningen med nye butikslokaler og udstillingsvinduer hele vejen hen rundt om hjørnet af Vestergade og Lollandsgade.

   
                                                                                                  

Den 4. oktober 1976 solgte William Larsen A/S møbelforretningen og værkstedsbygningerne i Vestergade til Gunnar Dalgaard. 


I 1965 overtog William Larsen Peter Poulsens bedemandsforretning, som blev drevet fra møbelforretningen i Vestergade 13. Her blev der indrettet ligkapel, ligesom der blev købt ny rustvogn.

” Vores kontormand, Simonsen, tidlige mejerist i Faurholt, en dejlig person - havde med bedemandsforretningen at gøre. Jeg kunne spørge ham: Hvad så Simonsen, er der gang i forretningen? Så svarede han: Desværre - vi er i en død periode.” (EHN).

Bedemandsforretningen blev i 1977 overtaget af C. M. Gadeberg.

Ud over at drive byggefirmaet med maskinsnedkeri, møbelforretningen og bedemandsforretningen var William Larsen også medejer af og direktør for Ikast Møbelfabrik 1946-1970.

 

I dag – 2017.

 

           

 

 

Tekst: Ester Bukhave

Bilag 1:

Hele William Larsens grund, hvor der i dag (2017) er blomster og cykelforretning, Take away og den gamle værkstedsbygning har i dag matrikel nr. 6fh, Suderbæk. Men 6fh er oprindeligt kun matrikelnummeret på grunden med Jørgen Jørgensens i slutningen af 1960erne nedrevne hus på hjørnet af Vestergade og Lollandsgade.

William Larsen købte i alt 4 grunde/matrikelnumre ad flere omgange: A) 1934 Suderbæk 6il og 6lg, hvor han byggede den østre halvdel af den nuværende værkstedsbygning. B) 1941 Suderbæk 6lf, hvor han samme år opførte beboelse og møbelforretning. C) 1959 Suderbæk 6fh, hjørnet af Vestergade og Lollandsgade.

Alle 4 matrikelnumre samledes 3/6 1966 under Suderbæk 6fh


Uddrag af matrikelkort 1948-1959. Geodatastyrelsen

Bilag 2:

Bygningsforklaring


Sylvest Jensen Luftfoto. Ca. 1947. Det kongelige Bibliotek.

2)   Tørreskur mm.

3)   Værkstedet fra 1935, Vestergade 15

5)   Beboelse med møbelforretning i stuen, Vestergade 13

8)   Jørgen Jørgensens hus, Vestergade 17

Bilag 3:

Bygningsforklaring 

Sylvest Jensen. Luftfoto. 1961. Det Kongelige Bibliotek.


1)     Det høje skur. Her var trælager hvor træet blev stillet på højkant, for senere at blive kørt i tørreovn.

2)     Det bagerste skur, et halvtag, hvor træet var pindet op for tørring. Skuret var også pladeskur til krydsfiner, masonit, m.m. Det var også maleskur,
        hvor vinduer og døre blev grundet, før de blev kørt til byggepladsen.

3)     Det gamle værksted fra 1935 med skorstene til det gamle fyr og limovn. Vestergade 15.

4)     Det ny værksted fra 1961.

5)     Beboelse med møbelforretning i stuen Vestergade 13.

6)     Kontorbygning i en etage mellem nr. 5 og nr. 7. (Kan ikke ses her på billedet). Der var indgang fra vest. Til venstre var der kontor for møbelforretningen
         og til højre for bygningsafdelingen og begravelsesforretningen.

7)     På øverste etage var der møbellager og sengeafdeling. På nederste etage garage og lakrum mm.

8)     Jørgen Jørgensens hus. Vestergade 17.

 

 

Kilder:

William Larsen: Mit Virke i Ikast fra Start 1933 til og med 1985 i alt 52 Aar. (Private optegnelser og fotos vedr. byggeopgaver, samlet 1985) (WL).

Oplysninger fra tidligere medarbejdere: Tømrer og snedker Herluf Foghmar og bygningssnedker Eigil H. Nielsen (EHN).

Silkeborg Avis 6/7 1934. Værkstedsbrand i Ikast.

Herning Folkeblad 29/8 1975. William Larsen 70 år.

Herning Folkeblad 13/10 1978. Indvielse af værksted i Hestlund.

Ikast Avis. Annoncer 1933ff.

Telefonbog, vejvisere, skatte- og adressebøger for Ikast 1933ff.

CVR. Det Centrale Virksomhedsregister.

Tingbog for Herning retskreds 1927-2000: Suderbæk 6fh, opslag 238 i bog 143

Kompas. Indeks over Danmarks Industri og Næringsliv. 7. udgave København 1967.  

M. K. Gudmundsen (red.): Det Danske Landhaandværk. Byggefagene II. Uden årstal (ca. 1935). Side 367-368.

Sylvest Jensen. Luftfoto. Det Kongelige Bibliotek.

                                                                                                                                                                                                                                             Retur

 
William Larsen, Det danske Landhaandværk,
Redaktion M. K. Gudmundsen, (Udateret ca. 1935)