Historien om N. C. Produktion Låger og Finer A/S
Af F. Artved

I 1970'erne og 1980’erne blev forskellige former for medarbejder medejerskab af virksomhederne (ØD) diskuteret. Det lykkedes aldrig at få et konkret forslag gennemført. Tankerne om ØD gled ud i slutningen af 1980'erne, og de er ikke siden blev genoptaget.

I lyset af disse tanker tilbød Niels Christensen at omdanne sin personligt ejede virksomhed til et aktieselskab, hvor medarbejderne kunne få 50 % medejerskab. 7 medarbejdere tog imod tilbuddet.
(Se ”Historien om Niels C. Christensen” også under "Træindustrien")

Den 10. oktober 1983 blev N.C. PRODUKTION, LÅGER & FINER A/S stiftet. Kapitalen var på 600.000 kr., der blev indskudt dels kontant og dels i værdier.

Niels Christensen, der i 1984 fyldte 70 år, trak sig fra den daglige drift, men blev formand for bestyrelsen, der herudover bestod af de 7 medarbejdere, der havde taget mod tilbuddet.

Bestyrelse:      Tømrermester Niels C. Christensen (formand),
                        Bogholder Peter Just Holm,
                        Snedker Jens Erik Jensen,
                        Specialarbejder Poul Arne Kristensen,
                        Snedker Hardy Langborg-Hansen,
                        Snedker Ove Schmidt Ovesen,
                        Tømrer Finn Strøm Petersen
                        Snedker Viktor Søndergaard.

Direktion:      Bogholder Peter Just Holm.

Selskabets åbningsbalance pr. 1/7 1983 udviste:

                          AKTIVER

                          Debitorer ………………………………..                 1.902.000
                          Varelager ………………………………..                   402.000
                          Driftsmidler …………………………….                     200.000
                          Goodwill …………………………………                   250.000

                          AKTIVER I ALT ………………………….                2.754.000

                         
                          PASSIVER

                          Varekreditorer …………………………..                 1.394.000
                          Omkostningskreditorer ………….......…                    485.000
                          Kassekredit ………………………………                   239.000
                          Skyldig N. C. Christensen ……..…........                     36.000

                          GÆLD I ALT ………………………………               2.154.000

                          Aktiekapital ……………………………...                     600.000

                          PASSIVER I ALT ………………………..                  2.754.000

Niels Christensen indskød den igangværende virksomhed, der netto blev værdiansat til kr. 300.000. Medarbejderne indskød kr. 30.000 hver, bortset fra Peter Just Holm, der indskød kr. 120.000, total indskudt kr. 600.000 i aktiekapital.          

Ejendommen Eli Christensens Vej 13 samt produktionsmaskinerne blev ikke indskudt i selskabet, men Niels C. Christensen udlejede dem til selskabet.

De 8 ejere holdt møde hver onsdag, hvor eventuelle vanskeligheder blev ryddet af vejen. Man gik ikke fra møderne før der var enighed. Det gik godt med at blive enige da, hver af de 7 medejere havde hver sit ansvarsområde. De var værkstedets drift, udvikling af lågemodeller, finerområdet, varens færdiggørelse, vareudlevering og forsendelse og endelig havde  Peter Just Holm ansvaret for kontor og bogholderi.

Der var i alt 34 medarbejdere.

Allerede fra starten var selskabet inde i en voldsom ekspansion. Det gik fra en omsætning på ca. 6 mill. kr. det sidste år inden omdannelsen til selskab til en omsætning på ca. 14 mill. kr. det første år som selskab.

Det betød at der var behov for en betydelig udvidelse af virksomheden. Derfor blev naboejendommen Eli Christensens Vej 15 på 392 m2 tilkøbt pr. 1. november 1983. De to ejendomme blev bygget sammen med en bygning på 221 m2.

I naboejendommen blev der etableret personalefaciliteter, sprøjtekabine, lager og pakrum samt 3 kontorer. I sammenbygningen blev der etableret opskæring samt træ- og finerlager.

Der var tale om en udvidelse på 613 m2, så NC Produktion havde nu, uden Niels C. Christensens privatbolig, ca. 1300 m2 under tag.

For at få byggetilladelsen skulle de to ejendomme slås sammen til et matrikelnummer. Selskabet købte derfor Eli Christensens Vej 13 af Niels Christensen i begyndelsen af 1984. Det var allerede ved stiftelsen af selskabet forudsat, at det på et tidspunkt skulle overtage ejendommen.

Selskabets produktion var skabslåger af mange typer, skuffeforstykker, lister med meget mere. Der var standardmål og standardvarer, men størstedelen af produktionen var kundespecifikke ordrer. Det betød at man ikke kunne være billigst på markedet, så man ikke konkurrerede på prisen men på kvaliteten.

Omsætningen var nogenlunde ligeligt fordelt på Danmark og eksport markederne. Her var det især England og Norge, der aftog nogenlunde lige meget.

Man havde et motto der sagde: Det vanskelige laver vi straks, det umulige tager lidt længere tid.

Det gik fortsat stærkt for NC. Allerede i 1986 blev der behov for yderligere lagerfaciliteter, så der blev bygget et råvarelager på 288 m2.

Fra 1988 og de efterfølgende år skete der ændringer i ejerkredsen. N. C. og nogle af de oprindelige medejere udtrådte af bestyrelsen, så kun Poul Arne Kristensen, Hardy Langborg-Hansen og Jens Erik Jensen blev tilbage.

Da N. C. Christensen 1988 udtrådte af bestyrelsen i N. C. Produktion, flyttede han også fra privatboligen, der så blev indrettet til kontorer mv.

De fortsatte ændringer i ejerskab og ledelsen endte med at direktør Jens Ole Pedersen overtog ejerskabet af virksomheden og rollen som administrerende direktør i 1992.

I 1994 blev selskabet taget under konkursbehandling, og det blev endeligt opløst i 1996.

 

Tekst og tegninger:                     Frank Artved, sept. 2022

Kilder:                                          Udskrift af CVR registret
                                                    Rigsarkivet: Diverse dokumenter om selskabets stiftelse og opløsning.
                                                    Byggesager i weblager.dk vedr. Eli Christensens Vej 13-15, Ikast
                                                    Artikel Ikast Avis 29.08.1984
                                                   Tingbog 4AK, Stensbjerg.
                                                   (Alle selskabets årsregnskaber er makuleret af rigsarkivet, så de har ikke været tilgængelige)

 

Retur