Lejekontrakt på mergelgrav i Tulstrup. 1847.

Fra Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol. 
Retsdagen den 17. juli  1847

 

Jeg Underskrevne Lars Jensen Kjergaard af Corporalsgaard i Tulstrup By, Ikast Sogn, Hammerum Herred tilstaaer herved at have bortfæstet eller maaske rettere bortleiet til Gaardeier Bøgeskov af Mortensgaard og Niels Olesen Gosvig af Corporalsgaard en Plet af den ved den nordre Ende af min Moselod beliggende Bakke, saaledes at naar Bakken deles i 3 lige bredde Lodder, de nævnte Mænd da skulle have den Mellemste af disse Lodder fra det Nederste af Bakken op til den oven paa Samme løbende Vei. Denne Lod, der er afmærket og Leieren paavist og indeholder Mergel, bortleies herved til de ovenforomtalte Mænd eller hvem Anden de overdrage denne Rettighed til, som Mergelgrav af mig og Arvinger eller senere Eiere af mit Sted, hvorpaa jeg har Skjøde under 22. Juli 1825 tinglæst /: Datum in blanco:/ og skulle de have uindskrænket Raadighed over den nævnte Lod , saalænge der i Samme kan erholdes Mergel, men naar dette er forbi, tilhører Grunden igen Stedet, ligesom ogsaa Græs, Lyng og Tørv er mig forbeholden, samt Adgang til, naar de i Tiden faar anlagt en Kjøregrav, deraf at tage Mergel til min egen Mark.

For denne Dem herved overdragne Rettighed har de een Gang for alle betalt mig den accorderede Sum 10 Rbdl. skriver Ti Rigsbankdaler Sølv, og have desuden at svare mig en aarlig Leiafgift af 8 /: otte :/ Rigsbankskilling til hvert Aars 1 ste Januar.

Ligeledes bortleier jeg paa samme Maade , og med ganske de samme Betingelser og Vilkaar til Christen Andersen af Poulsgaard og Peder Pedersen af lille Pathuel den nordvestlige af de paa samme Bakke værende Lodder til Mergelgrav. Den  accorderede sum 14 /: fjorten :/ Rigsbankdaler Sølv, have de idag betalt mig.

Dette bekræftes herved med min Haands Underskrift i 2 de Vidners Overværelse, og maa dette Leiebrev uden mig at varsle tinglæses og protokolleres, og opbevares af Gaardeier Bøgeskov.

 

Corporalsgaard den 4. juni 1847.
Lars Jensen Kjergaard m.f.p. ved Bøgeskov

 

Til Vitterlighed:
Niels Peder Christensen                                Peder Nielsen m.f.p.

 

Ester Bukhave, juli 2020

 

Retur