Ikast 1864

1. Da østrigerne var i Ikast i 1864
 

Indsamlet og redigeret af Ester Bukhave

I 1864 var Jylland i en længere periode besat af preussiske og østrigske tropper. De holdt mest til i de større – især østjyske – byer, men var også længe i Holstebro.

Den 8., 9. og 16 juli 1864 var flere tusind østrigske soldater – herunder de for hestetyverier berygtede liechtensteinske husarer – på gennemmarch gennem Ikast på vej til Limfjordsegnene.
Østrigerne krævede indkvartering, forsyninger og ægtkørsel.

Fra Ikast måtte man flere gange i løbet af sommeren og efteråret 1864 levere kød til østrigerne i Holstebro og Vejle.

I 1866 udbetalte den danske stat erstatning for de til østrigerne leverede forsyninger, ægtkørsel og for, hvad der blev ødelagt/taget/røvet derudover. Dog erstattede man ikke mindre bygningsskader og værdigenstande.
Nr. 19 - 31 er opgørelser herover.

I opgørelserne er nævnt mange røvede genstande: piber, skjorter, en kikkert osv.
Det kan umiddelbart synes af meget, men i betragtning af, at det drejede sig om mange tusind fremmede soldater, synes det  temmelig "billigt sluppet".

I Ikast Kirkes våbenhus er indemuret en sten med inskriptionen: ANNO 1864 VAR OSTERRIGERNE HER  (Billedet er fra Bernhard Larsen: Ikast sogn).

 

Det var dog ikke bare for østrigerne, at bønderne fra Ikast måtte køre ægtkørsel. I forsommeren 1864 kørte de også for den danske hær, som da trak sig tilbage op gennem Jylland.

Ikast Lokalhistorisk Arkiv har (kopi af) alle de her anførte kilder.
Har du - eller har du kendskab til flere oplysninger/kilder om forholdene i Ikast under krigen 1864, må du meget gerne henvende dig til Ester Bukhave på ebukhave@mail.dk.

 

 

2. Peder Holdgaard om østrigerne på Bøgildgård


Peder Holdgaard (Hans Peter Jensen) er født 9/11 1847, søn af gmd. Jens Sørensen Holdgaard og hustru Bodil Rasmusdatter i Hesselbjerg, Ikast sogn.

De to afsnit nedenfor om østrigerne i Ikast 1864 er fra H. P. Hansens samtale/artikel med/om Peder Holdgaard i anledning af 90års fødselsdagen 1937.
Trykt i Herning Folkeblad over 2 gange (4. og 6. november 1937) under overskriften Hjemstavnsbilleder.
Senere trykt i H. P. Hansen: De Gamle Fortalte. Midtjyske Kulturbilleder II, 1941 s. 235ff.

Fjender i Landet.
Medens Peder tjente i Bøgildgaard i 1864, kom der en Høstdag 6000 østerrigske Soldater og slog sig ned i Ikast. 300 Menige og en Del Officerer kom til Bøgildgaard, de Menige skulde lejre sig o æ Grøn, men Officererne vilde ligge på Halm i Storstuen. Stuen havde man, men man havde ikke Spor af Halm, thi man havde just tækket et Hus samme Sommer.
Peder gik og pløjede Brakjord med et par gamle, sorte Heste, da Østerrigerne hjemsøgte Gaarden, men det varede ikke længe, inden der kom en Korporal og to Menige hen til ham. De spændte Bæsterne fra og pegede hen mod Gaarden, og det betød, at han skulde køre hjem med Hestene. Ved Gaarden stod en gammel sjællandsk Vogn, denne skulde Hestene spændes for, og saa pegte Officererne hen mod en Gaard, der laa den anden side Mosen. Omsider fik Peder dem gjort begribelig, at man ikke kunde køre igennem den bløde Mose, man skulde om ad Bøgild Kro, men paa Vejen opdagede de Lindbjerggaard, og nu vilde de derhen.
Tronhjem paa Lindbjerggaard var gal, da man forlangte at faa Halm udleveret, og først da Soldaterne havde haft fat i ham, fandt han det klogest at lukke op for Laden. Og nu kan det nok være, Soldaterne fik travlt med at læsse paa Vognen.
Det saa ikke godt ud, da de kom hjem til Bøgildgaard, thi Fjenden havde som en Græshoppesværm ædt alt: Brød, Ost, Kød, Æg osv., og de havde naturligvis drukket al Mælk, Øl og Brændevin, de kunde faa fat paa, saa der ikke var en Bid til Husets egne Folk. Men senere fik de laant lidt Brød i et afsides liggende Hus, som Fjenden ikke havde hjemsøgt, og saa malkede de Køerne og fik derved deres Sult stillet.

Gaasedam.
Uden for Gården lå der en Gosdam, der var ca. 1½ Alen Dyb. Nogle af Soldaterne trak af deres Tøj og gik ud i Dammen, hvor de vaskede deres Skjorter, trods Vandet var temmelig beskidt. Saa trak de atter i Skjorterne, saa vaade, som de var, og det øvrige Tøj udenpå!
Enkelte Mænd havde været saa heldige at faa deres Heste forvaret ude i Moser og Krat, inden Fjenden kom, men alle, hos hvem man fandt Heste, maatte næste Dag køre med Østerrigerne, og det tog otte Dage, inden de kom tilbage med Køretøjet.
I Bøggildgaard var der to Karle. Den anden Karl kom til Køren med ovennævnte to sorte Heste. Senere kom der en mindre Kolonne til Bøgildgaard, hvor de søgte efter et Køretøj, og da de fik Øje paa et Par Treaarsplage, gav de Peder Ordre til, at han skulde stille med dette Spand ved Ikast Kirke – hvis han ellers havde sit unge Liv kært – han skulde derfra køre videre med nogle Officerer.
Om Foraaret havde man prøvet at vænne de to unge Heste, men det mislykkedes, de skjænd for dem, og saa holdt de op. Naa, her var ikke nogen Vej uden om, og Peder stillede med Hestene ved Kirken. Den ene var imidlertid fuldstændig hwinsk, og den løb fra dem. Paa samme Tid skulle Godt på Højris begraves. Følget var ved Kirken, nogle af de fine Gæster kunde tale Tysk, og de fik Østerrigerne gjort begribeligt, at Hestene slet ikke var kørevante. Saa slap Peder endelig for videre Tiltale.

 

3. Østrigerne på Hagelskjær


Uddrag af Elvig og Bernhard Larsen: Hagelskjær-Slægterne. Historie og Stamtavler. 1944. S. 198-201:  

Da Dannevirke faldt i februar 1864 strømmede de fjendtlige soldater op i Jylland og nåede også frem til Ikast Sogn. 300 tyske soldater var indkvarteret i 3 dage i Gl. Hagelskjær i 1864.
Laust Johansen Hagelskjær (1821 - 1904) var gift med Marie Jensdatter Thygesen (1825 – 1912). De boede i gården Hagelskjær.
Et af børnebørnene, Lars Bækgaard Hagelskjær, fortæller i bogen om Slægten Hagelskjær følgende om sine bedsteforældre:

    Laust Hagelskjær kunde være lun og træffende, men var som nævnt ikke meget talende. Det kunde derimod ikke siges om min Bedstemor, Marie, f. Jensdatter. Hun var fuld af Liv,  Lune og Humør. Hun var en god Fortæller og havde en gevaldig Hukommelse, saa man vil forstaa, at vi, hendes Børnebørn, tit og ofte søgte om i Aftægtshuset, hvor vi altid var velkommen. Med Glæde fortalte hun om sine Oplevelser fra et langt Liv. Noget af det, der havde gjort mest Indtryk paa hende var Tyskernes Indkvartering i Hagelskjær i 1864.
    En Dag kom Laust ind og fortalte: Dybbøl er faallen og æ Tyskere æ paa Vej heropad. No ska æ Wonni slavtes, for no ka´ der træf o blyw Brow for en. Ornen kom i Saltkarret, og et Par Dage efter havde de Tyskerne, der dog viste sig at være Østrigere. Det varede ikke længe, før de kom og vilde købe Spæk. Laust satte sig paa Sulekarret og flinsede løs, og i Løbet af et Kvarter var Ornen af Saltkarret igen. Bedstemor tilføjede: Men føj i Hywwer Navn hu de lovt, da di stejt æn her om østen for æ Gor´. Vi fik kun Sovekammeret og Køkken, og da vi gerne vilde staa os godt med Officererne, dækkede vi op for dem i Dagligstuen. Men Serveringen blev vi hurtigt træt af. Alt forsvandt efterhaanden som vi satte det frem, og saa overlod vi Serveringen til dem selv.
    Jeg stod i Køkkenet og Vinduet ud til Gaarden stod aa-ben, da en Officer kom hen til den og tyskede op i en farlig Tid. Til sidst forstod jeg, at Manden var tørstig, og jeg hentede et Fad Mælk i Mælkestuen. Da jeg kom med den, komman-derede han: Trink Mutter! Jeg svarede ham, at det jo var ham, der var tørstig, og bød ham værsgo, "men saa sku´ I ha´ sjæt ham, de gall Spektakkel, han brølt ind i æ Huer o mæ: Trink Mutter! og saa svong han hans Savvel ovver æ Huer o mæ, saa a tænt ve mæ sjæl: Gu naa mæ val, no gor di Hue, Mari. Naa, men a beholdt æn da den Gaang, for a drok en Par gue Slork aa æ Far o saa ka I ellers trow, han ku drek æ gue Kaal. Han trow a vil forgi ham. A saa aasse te ham, huen han da ku´ trow saa ild om mæ! Ja, saadan kunde Bedstemor paa sin djærve Maade, blive ved at fortælle, og vi Børn morede os kongeligt. Om Natten sov Officererne i Stuen, hvor der var slæbt Halm ind, mens Soldaterne sov i Laden og her var Baal hele Natten. ”A saae aasse te Laust, bare de no et svier æ Gor aa”.
    I den store Kobberkedel i Bryggerset kogte de gule Ærter, og da de skulde bruge Suppekvast, løb Køgemesteren om i Haven, hvor han spurgte Johanne (senere gift med Anders Svendsen)om en afblomstret Paaskelilje var ”Porre”. Da hun bekræftede dette, maatte Paaskeliljen strække Hals, men de maa senere have opdaget Fejltagelsen, for ”A fæk en gue Posjon aa æ Ærter o di smajt hverken a Lilli eller Wonni. De var gue”.
    Den sidste Morgen, da de skulde rejse, kom Kommando-officeren, der var en meget flink Mand og vilde dele et Glas med mig til Afsked, men ”A saa, skal a haa Vin, ska´ Laust aasse, og a hint saa trej Glas. I ka´ trow, de var vard o smaag o; nær a sjel ska´ sej et, tøvs a nok a haar ku lavet Vin, men de hæer, de var ligodt bejer”.
    Dagen efter kom Hestfolket (Trænet). De kamperede oppe paa Svogeren, Carl Knudsens Mark, hvor nu Nørregade og Enghavevej ligger. Da nu Laust Hagelskjær fik Øje paa dem, sagde han: A mo ha mi Kornsæk´ fovaaer, hejsen taaer di mi Kuen. Og ganske rigtigt, saasnart Laust havde faaet Kornsækkene gemt, var der et par Tyskere i Gaarden, som vilde have Korn til Hestene. Laust maatte vise dem Korndyngen, men overfor Spørgsmaalet om Sække, stod han uforstaaende, han hentede i Stedet en Spand. De rystede paa Hovedet og for-svandt, og vi beholdt vort Korn. Vi skulde samme Dag stakke Kløverhø omme sydøst for Gaarden. Da nu tyskerne opdagede de første Stakke, kom en hel Kommando for at hente dette til Hestene, og de forsvandt med det saa hurtigt, det blev stak-ket. Da Laust Hagelskjær saa, hvordan det spændte af, sagde han: Vil de no ha mier Hye, saa kommer de sjel te o stak´ et, vi ska´ et ha´ mier stakket i Dav.
    Næste Dag kom der Bud, at en Karl med Heste og Vogn skulde følge Tyskerne. Det varede længe, inden Karl og Køretøj vendte tilbage. Vi havde næsten opgivet Haabet om at se det mere, men saa en Dag kom Karlen kørende,meget sejg af sin Bedrift. Han havde en Nat snydt sig fra Tyskerne ved Holstebro.

 

4. Østrigerne i Kirkegård


Uddrag af Elvig og Bernhard Larsen: Hagelskjær-Slægterne. Historie og Stamtavler. 1944. S. 183:
I Hagelskjær bogen kan man også læse om gården Kirkegaard (nu Kirkegade 6) og dens ejer Carl Knudsen (1807 – 1889) og hustru Ane Hagelskjær (1816 -1861).
I 1864, da Tyskerne nærmede sig østfra, blev Knud (en af sønnerne) sendt til Hest til Silkeborg efter 600 Rdl. til Herredskontoret paa Nørholm. Han naaede det i sidste Øjeblik. I den følgende Tid udfoldede der sig nu et broget Lejrliv omkring Kirkegaard, der vistnok var Tyskernes Hovedkvarter. Det var ikke behagelige Gæster, de udskrev Fødevarer, Kvæg og Fourage til Hestene, og smaarapse vilde de ogsaa. De stjal Fjerkræ, Æg og andet godt. Men paa den anden Side straffede de ogsaa haardt, naar de fik fat i de skyldige, og de medførte til dette Brug en Vogn, læsset med Hasselstokke; thi Straffen var Rotting. De udskrev Køretøjer til Videretrans-port, og Knud maatte køre med dem i 14 Dage, helt op til Limfjorden.

 

5. Ane Marie Vad om tyskerne på Højris


Uddrag af interview med Ane Marie Vad, Rom Mark, Ikast i anledning af hendes 89 års  fødselsdag d. 22/2 1932. Herning Folkeblad d. 19. febr. 1932.

- - I 1864 tjente Ane Marie og Niels på Højriis. Om dette Krigens Aar kan hun fortælle interessante Ting. To Gange i Løbet af Sommeren havde de stort Rykind af Tyskere, den ene Gang havde de tyske Krigere 80 Køer og Kvier samlet sammen i Laden. -  Vi var tre Piger paa Gaarden, og vi fulgtes altid ad til det udvendige Arbejde, det tyske ”Pak” kunde nemlig ikke lade os gaa i Fred, og selv om vi var Tre, kom de og slog os paa Skulderen eller tog os i Armen og sa’ Gesluffen, Geschluffen, hvilket betød saadan noget som: Vil du sove med  mig i Nat? Jeg og den ene af Pigerne forstod ikke deres Sprog, men Stine Borup forstod det og sagde: Nej, gu’ vil vi et!
Naar saa Krigsfolket skulde flytte fra Gaarden, skulde der jo køres med dem; Niels fik Ordre til at skulle køre til Holstebro og længere Nordpaa, men da de paa Vejen til Holstebro holdt Hvil i Sunds, saa han sit Snit til at slippe fra dem, og kom lykkelig og vel hjem til Højris.
En anden Gang skulde han køre for dem til Horsens eller ind ad den Kant til; det var lige i den travle Høslet; han spændte da et gammelt svejrygget Øg og en afdanket Vrinsker for Vognen og tænkte, at med den Befordring kom han nok ikke med ret langt. Det slog også til, thi da de naaede Vrads, gav Kommandanten ham fri, og han kunne køre, hvorhen han vilde.
Ejeren af Højris, Godt, døde ogsaa den Sommer – han blev begravet den 7. Juli, netop i de Dage, da vi havde Tyskerne - -

 

6. Ikast Mølle


Møllen byggedes 1862-63 af Hans Hansen; men han havde Besvær med at komme i gang, da Tyskerne i 1864 slog Lejr på ”Kirkegaard”s Mark og rekvirerede hele hans Kornbeholdning til deres Heste. Hans Hansen kunde ikke forstaa Tyskernes Sprog, men saa meget kunde han dog forstaa, at de sagde, at Kong Christian skulde betale. Han fik dog vistnok aldrig nogen Betaling for det leverede Korn.

Uddrag af lille artikel af Bernhard Larsen om Ikast Mølle i forbindelse med nedrivningen af denne.(Herning Folkeblad 21/5 og Ikast Avis 22/5 1942).

(Mølleren hed Jens Hansen og ikke Hans Hansen, som her anført).

 

7. Østrigerne og Godts begravelse


Jørgen Chr. Godt, ejer af Højris blev begravet på Ikast Kirkegård d. 9. juli 1864. (Ikast Kirkebog)

Bernhard Larsen: Ikast Sogn. 1967 s. 168:
J. Chr. Godt døde 1864, mens Ikast var besat af østrigske tropper. Officererne benyttede lejligheden til at spise middag på Højris, men de lokale folk gik hjem fra kirken.

 

8. Lærer Aaboes dagbog


Lærer Aaboe i Engesvang fortæller i sin dagbog sommeren 1864 om de fremmede tropper, som kom gennem Pårup og Engesvang.
I en enkelt sætning nævnes også Ikast:
Mandag d. 11. juli 1864: I Fredags og Lørdags drog flere Tusinde Østerrigere over Lille Hølund mod Nordvest igennem Ikast Sogn  efter Ringkøbing og Holstebro.

J. P. Aaboe: Fra Kragelund Sogn. Nogle Dagbogsoptegnelser gennem Aarene 1858-81. Fra Viborg Amt 1931, s. 77-129.
(Kan ses på nettet: www.frederiksdal-info.dk -> lokalhistorie -> Jens Peter Aaboe).

 

9. Østrigernes felttog gennem Vestjylland. Juli 1864.


1. Fra Vejle til Holstebro.
Østrigernes march mod Limfjorden og det vestlige Vendsyssel var ganske vist ingen af blodige fægtninger ledsaget ekspedition, men vel rig på strabadser, da tropperne derved i 6 dage over 18 mil tilbagelagde, og dette på slette sandede hedeveje og i en hede, som i Syden ikke stærkere kunne være. Egnen, som de skulle gennemskære, hørte til den fattigste og uskønneste Jyllands, det til dels skovbevoksede bakkelandskabs Østkystens blegnede bag os, og der begyndte de høje landrygge den cimbriske halvøs der næsten kun hede og mose, indimellem en kummerlig bevoksning af dværgeg og fyr viser og kun hist og her af en frugtbar ådal med landsbyer eller enkelte gårde bliver gennembrudt. Ofte ophører opdyrkningen på vide strækninger og milevidt ser man intet end rødbrun hede eller sort morads, milevidt hører man kun den melankolske stemme af sumpfugle eller knæbren af den sorte stork, som her, af den hvide undgået, har sin hjemegn.
I denne ensomhed gjorde de lange troppetog med deres blinkende bajonetter og de vældige vognkolonner et særligt indtryk. Endnu aldrig havde disse landstrækninger kejserlige tropper set, i århundreder overhovedet ingen krig.
Nu lærte også vestjyden, hvad det betød, med tyskerne krig at føre. På den anden side af Nørre Snede rider vi forbi en forladt bivuak de foruddragende østrigeres. Indhegningerne, med sandvolde og krat indfattet, var med sammentrådt strå og lejrildens kul dækket.
Længere fremme drev soldater i grå frakker en flok okser hen ad vejen. Ved Ikast indhentede vi et anlæg riflede fire- og otte pundiger.
Hele tiden levende livligt og broget formede sig det krigeriske billede, til hvilket den øde fredelige hede pludselig havde forvandlet sig. Vi passerer ambulancevogne og et ikke ende villende tog af hestekøretøjer med pontoner og fiskebåde, vel 100 stk. dels medbragt af 6. østrigske armekorps, dels rekvirereti landsbyerne ved Slien. Ordonanser og stafetter jager forbi os. Igen en infanterikolonne, så igen kanoner, herunder preussiske af svært kaliber. I mønsterværdig orden bevæger alle sig fremad og kun sjældent støder videremarchen, hvor den af regnskyl de sidstforgangne dage udvaskede vej aldeles for slet er på en flække. Soldaterne er i godt humør, nogle afdelinger synger, alle håber på nye sejre og deres belønning.
Endelig er den høje landryg overskreden. Mærkbart sænker terrænet sig mod vest og ved Avlum bliver det helt fladt. Men endnu længe fører vejen gennem intet uden hede og kun sjældent ser man noget andet af menneskelig foretagsomhed end tørvegraven, hvilken den omtrent helt skovløse, ja næsten træløse vestlige Jyllands brændsel leverer.
Men efter nogle timers videre marcheren forvandler sig omgivelserne lidt efter lidt på ny.
Ganske vist forbliver de tillokkende bakker fra Vejle forsvundet. Alt er fladt og ensformigt. Men der bliver dog igen enge og kornmarker sigtbare.
Boghvede, lige i blomst, rugagre, af Vinden bevæget kommer til syne, på engene går velnæret kvæg, en lille flod med løvbevoksning på sine bredder og længe savnede skygger slynger sig gennem landskabet og efter 18 timers ridt i stegende sol ser vi foran os i gult aftenlys vores næste rastested, den venligt  beliggende lille by Holstebro, som os fra sine grønne trærige omgivelser efter vores hedefart som en oase i ørkenen smiler i møde. - -

Uddrag fra Illustrirte Zeitung, Leipzig d. 6. august 1864.
(Oversat fra tysk af Ester Bukhave 2014).

 

10. Fra Ikast Sogneforstanderskabs Protokol. 11. Aug. 1864


Ifølge Reqvisition fra Hammerum Herredscontor af 10de. dennes paalægges Ikast Sogn den 14de dennes at levere i Holstebro til de fjendtlige Troppers Forplejning 1 Kreatur til levende Vægt mindst 700 p.
Til at kjøbe bemeldte Kreatur valgtes i Dag Sogneforstanderen Ole Svendsen og Jens Flensborg. Man er underrettet om at den af Preuserne udskrevne og den 4de Aug. i Ringkjøbing betalte Kontribution stor 654 Rdl 1 m 15 sk bliver tilbageleveret og kan afhentes i Ringkjøbing naarsomhelst.
Til at udføre denne Forretning valgtes Jens Iversen som derfor skal have 4 Rdl.
Den 11te August 1864
Claudi, Jens Flensborg, M. Blicher, Jens Troelsen, P. Sørensen, Ole Svendsen, Peder Mikkelsen, Jens Iversen.

 

11. Fra Ikast Sogneforstanderskabs Protokol. 15. august 1864


Mandagen den 15de August 1864 samledes Ikast Sogneforstanderskab paa sædvanligt Sted.
I Skrivelse fra Herredscontoret af 11te dennes paalægges det Sognet at udrede hver fjerde Dag (første gang den 17de Aug.) i Forplejning til de østrigske Tropper i Vejle 343 p. Kjødvægt.
Forstander J. Flensborg var i den Anledning mødt som Delegeret i Herning den 13de dennes, hvor da Leverancen for hele Herredet blev overdraget til P. Smedegaard i Tulstrup samt tvende andre Mænd for en Betaling af 14 m pr. Lp. som erlægges med 1 Maaneds Kredit, dog træffes ny Accord forinden der leveres 4de gang.
Endvidere er der paa Grund af Reqvisition fra Herreds Contoret af 10de Aug. igaar leveret i Holstebro 700 p levende Kreaturvægt. –
Forstanderskabet har idag lagt Ligning til (?) af de hidtil præsterede Kreaturleverancer
saaledes ydede:                     af Værdi:
Claudi                   2 Køer                             60 rdl
Samme                 1  Do                               35 rdl
Kroforpagteren     1  Do                               31 rdl
Jens Lægsgaard   1  Do                               31 rdl
Jens Hyldgaard     1  Do                               34 rdl
Laust Johansen    1 Stud                              59 rdl
Sør. Holdgaard     1 Faar                                4 rdl
64 Lp 5 p Kjød a´ 14 m                               150 rdl  6 s
Omkostninger ved Kontrib:Transport            12 rdl
Omkostn ved Kreatur Transport                     7 rdl  5 m
                                                                   423 rdl  5 m 6 s
deraf er 1 rdl reparteret pr Hart Korn, Resten paa Formue og Leilighed efter bedste Skjønnende.
Til at møde i Herning paa Løverdag for at discutere den bedste Fremgangs Maade ved fremtidig Kreaturleverance til Fjenden valgtes Forstander Peder Sørensen. Til Slutning udbetaltes til de mødte Beboere deres Andel af den tilbagebetalte Kontribuition.
Claudi, Jens Flensborg, Peder Mikkelsen, Jens Iversen, P. Sørensen, Ole Svendsen, Peder Bøvl, Jens Troelsen, M. Blicher.

 

12. Fra Ikast Sogneforstanderskabs Protokol 13. Sept. 1864

 

Den 13de September 1864
Foranlediget ved Skrivelse fra Amtet, var Forstanderskabet den 13de Sep. 1864 samlet paa sædv. Sted for at indsamle Oplysninger om og forfatte Lister over 1) Riqvisitioner som ere ydede af Ikast Sogn til Fjenden i Tidsrummet fra 8. Juli til 1. August 1864 inct. 2) Ægtkjørseler præsterende i samme Tidsrum. 3) Røverier og borttagne Gjenstande. Efter indg. Opfordring vare vedk. Beboere mødte. Listerne bleve affattede og fremstillede følgende Beløb:
1) 686 Rdl 3 m 1 sk. 2) 966 Rdl. 3) 1234 Rdl 2 m 11 sk

Af Ligningslisten for af Fjenden reqvirerede Kreaturer og Kjød var til Jens Iversen indkommen
76 Rdl 4 m 8 sk
i alt med det tidligere indk. 236 Rdl 4 m 8 sk
som modtages af Formanden og fordeles saaledes:
Pastor Blicher                6r
Jens Lægdsgaard          7r 3m
Jens Hyldgaard             8r
Kroforpagteren              7r 3m
Laust Johansen           12r 2m 10sk
Claudi                           35r 1m 14 sk
Udgjør                          76r 4m  8sk

Claudi, P. Sørensen, Peter Bøvl, M. Blicher, Jens Flensborg, Jens Troelsen, Jens Iversen 

 

13. Fra Ikast Sogneforstanderskabs Protokol 30. Sept. 1864


Den 30te September 1864 var Forstanderskabet samlet paa sædvanligt Sted,i Anledning af en Skrivelse fra Amtstuen som opfordrer til Betaling af 1/12 Skatten til Fjenden samt det sædvanlige halvaarlige Bidrag til Amtsrepartitionsfonden. Ligning efter Hartkornet var lagt og flere Beboere havde efter Opfordring givet Møde for at betale deres Andel.
Af Ligningslisten for reqvirende(af Fjenden) Kreaturer og Kjød havde Forstander Jens Iversen indsamlet 160 Rdl der modtages af Formanden og blev saaledes fordelte (saa viste regnskab)
Claudi 58 Rdl Kroforpagteren 18 Rdl
Jens Lægsgaard 18 Rdl Jens Hyldgaard 20 Rdl
Laust Johansen 32 Rdl Søren Holdgaard 4 Rdl
og Sognepræsten 10 Rdl af udlagte Omkostninger

Claudi, P. Sørensen, Peter Bøvl, M. Blicher, Jens Flensborg, Jens Troelsen, Jens Iversen.

 

14. Fra Ikast Sogneforstanderskabs Protokol 19. Febr. 1865


Den 19de Febr. 1865 er ved Sognebud til Herredskontoret sendt de ifølge Ordre fra dette, forlangte Meddelelser ang. Tab tilføjet ved den fjendtlige Ocupation 1864.
Der affandtes saaledes:
1) Reqvisitioner af Fjenden paa selve Stedet (270 Rdl 5 sk)
2) Kjødleverancer efter Øvrighedens Ordre (1248 Rdl 2 m 4 sk)
3) Bekræftet Gjenpart af Anmeldelser over Røverier, Skade
   paa Mark og Eng, samt Ægtkjørsel
   (Originalerne forblev hos første) (1271 Rdl)
4) Bekræftet Gjenpart af Synsforretning over Skade paa
   Mark og Eng (Originalen forblev hos første)
5) Sex. Qvitteringer, desuden
6) Krav paa den danske Armee
7) Fortegnelse over til samme præsteret Ægtkjørsel.

 

15. Hammerum herredskontor til Ringkøbing amt 20. febr. 1865


Uagtet jeg endnu ikke har modtaget Anmeldelse fra samtlige Sogne af Erstatningskrav i Anledning af den fjendtlige Occupation i afvigte Aar, har jeg dog fundet det rettest , herved at indsende de modtagne, nemlig fra: Sneiberg, Tjørring, Sinding, Bording, Aulum, Assing, Sønderfelding, Vildbjerg, Timring, Neufling, Ørre, Skarrild, Sunds og Gjellerup.
Hammerum HerredsContoir, d. 20 Febr. 1865
                                            Underskrift
                                            (Ulæselig)      

Til Det Kongl. Amtshuus i Ringkjøbing.

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

 

16. Til Hammerum Herredskontor. Dat. 1. februar 1865

Til Hammerum Herredskontor!
Sogneforstanderskabet tillader sig hermed at sende de, ifølge Ordre fra Herredskontoret forlangte Meddelelser angaaende Tab, som er Ikast Sogns Beboere tilføiet ved den fjendtlige Occupation i 1864. Der medfølger saaledes:
1. Reqvisitioner af Fjenden paa selve Stedet.
2. Kjødleverancer efter Øvrighedens Ordre.
3. Bekræftet Gjenpart af de Anmeldelser som fra Beboerne ere indkomne over Røverier, Skade paa Mark og Eng, samt Ægtkjørsler.
(De originale Anmeldelser haves hos Forstsk).
4. Bekræftet Gjenpart af Synsforretning over af Fjenden tilføiet Skade paa Mark og Eng. (Originalen beroer hos Forstsk).
5. Sex Qvitteringer fra Fjenden
  desuden
6. Krav på den danske Armee.
7. Fortegnelse over til Samme præst. Ægtkjørsel.
Ikast Sogneforstanderskab d. 1. Febr. 1865.
P. F. V.
Claudi
Formand

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

17. Hammerum herredskontor til Ringkøbing amt 21. febr. 1865


I Kontinuation af min Skrivelse af Gaars Dato fremsendes herved de i dag fra Ikast Sogn modtagne Fortegnelser over Skade lidt i Anledning af den fjendtlige Occupation.
Hammerum HerredsContoir, d. 21 Febr. 1865.

                                              Underskrift
                                              (Ulæselig)

Til Ringkjøbing Amt!

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

 

18. Bilag nr. 1 til skrivelse af 1. febr. 1865. Rekvisitioner på stedet. (Nr. 16)


Af Ikast Sogn
Blev den 8.de og 9.de Juli 1864, til de østerrigske Tropper, leveret følgende, af disse reqvirerede Gjenstande.

                                                    Rdl    M      S
67½ Potter Brændevin                  13     2     10
2 Ankere                                         3     1
6 Flasker Viin                                  6
1 Kurv                                                    2
14 Tdr 6 Skp Rug                         85     1       8
3  Tdr Byg                                    12
5  Tdr. Havre                               12     3
23 Kornsække                             18     1
3 LP røget Flæsk                          8
433 P Rugbrød                           13     3       3
4 P Salt                                               1
2 P Kaffe                                             5       8
3 P Kandis                                   1
1 Td 1½ Skp Gryn                     12     3
8 P Hvedemeel                                  4
993 P Hø                                   14     1
544 P Halm                                 4     1       8                    
2 Slagtekreaturer                      60
1 Faar                                         4      
                                        Ialt   270              5


Ikast Sogneforstanderskab d. 30.te December 1864
               P. F. V.
              Claudi      Form.

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

2 Slagtekreaturer                    601 Faar                                          4                                               Ialt   270              5Ikast Sogneforstanderskab d. 30.te December 1864               P. F. V.              Claudi      Form.Kilde:Arkivinstitution: Rigsarkivet.Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.Ringkøbing Amt II.

 

19. Bilag nr. 2 til skrivelse af 1. febr. 1865. Kødleverancer (Nr. 16)


Af Ikast Sogn

Er ifølge Øvrighedens Ordre, til de østerrigske Troppers Forpleining, præsteret følgende Kjødleverancer.
                                                                                      Rdl.     M.      S.

Den 12.te Juli, leveret 4re Kreaturer
til Forpleinings-Kommissionen
i Holstebro, hvorfor af
Sogneforstanderskabet er betalt                                  138     5       .  

Den 14. August, leveret 1 Kreatur
Til Samme, hvorfor af
Sogneforstanderskabet er betalt                                    60      3      .

Fra 17.de August til 17.de Novbr.incl.
Er hver 4.de Dag til Forpl. Kom.
i Vejle leveret 343 P Kjød
Hvilket 24 gange udgj. 8232 P Kjød, som af
Sogneforstanderskabet efter Licitation er
Betalt med                                                                1049     .      4 
                                                                       Ialt     1248     2      4


Ikast Sogneforstanderskab
Den 30.te Dcbr. 1864
P. F. V.
Claudi
Formand

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

 

20. Bilag nr. 3 s. 1 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 1 af 9

De Skadelidtes Navne: Prop. Godts Enke
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Paa Mark og Eng  
Angiven Værdi: 13R  
Døgns Kjørsel: 15  
Bevisligheder: Saa Synsfor

De skadelidtes navne: Niels Gosvig
Døgns Kjørsel: 3  

De skadelidtes navne: Peder Sørensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Skjorte 8M, 8 Pund Ost 4M, 1 Lp smør 4R, Tømmer 3R.*
Angiven Værdi: 6R 3M
Døgns Kjørsel: 5½
Bevisligheder: Eeds Tilbud    

De Skadelidtes Navne: Jens Christian Nielsen Faurh
Døgns Kjørsel: 1  

De Skadelidtes Navne: Christen Merrild
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Døre 1R, Fødev.1R Trænaver 2R  
Angiven Værdi: 4R      

De Skadelidtes Navne: Niels Nielsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 3 Lp Ost 4R, 6 P Pølse 1R, 2 Knive 2M, 2 Piber 3R, 1 Uhr 10R 1 Læs Kløverhø 5R 10 Flasker 5M, 1 Blækhus 2M
Angiven Værdi: 24R 3M    
Døgns Kjørsel: 4  

De Skadelidtes Navne: P. C. Kirkegaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Jernstang 9M, 1 Stakit 21M, Hø 15M,
Hø og Græs 9M, Vinduer 1M 14S.
Angiven Værdi: 9R 1M 14S    
Døgns Kjørsel: ½  

De Skadelidtes Navne: Ehlers
Døgns Kjørsel: 3  

De Skadelidtes Navne: Kromand Hansen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Gryde 1R, 1 Pande 4M, 1 Skjeppe 1R, 2 Spande 8M, 3 Skeer 1R, 6 Glas 3M, 6 Kopper 1R, 1 Haandkl. 4M, 1 Dækken 1R, 50 Flasker 25M 2 Læs Kløver 8R, Græs 5R, 1 Lp Oste 1R, 4 Brædder 8M, Skade paa et Huus 4R. Angiven Værdi: 31R 4M
Døgns Kjørsel: 1    

De Skadelidtes Navne: Peder Pathuel
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Halm 9M, 8Pund Smør 2R, Mælk og Fløde 3R, Ost 1R, 6 Snes Æg 1R, Flæsk, Kjød 1R, Brændevin, Flaske, Brød 1R, Brændsel 1R, Lys 8S
deraf bet. 5M 8S  
Rest 10R 4M                                      
                                         
I alt 99R 3M 14S  
33 Døgns Kjørsel


* Vedr. Peder Sørensen skal der formodentligt stå Tømmer 3M, ellers passer sammentællingen ikke.

 

21. Bilag nr. 3 s. 2 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 2 af 9

Transport 99R 3M 14S og 33 Døgns Kjørsel


De Skadelidtes Navne: Christen Hvirgel Sørensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: En sølvbeslagen Pibe  
Angiven Værdi: 3R
Døgns Kjørsel: 4  

De Skadelidtes navne: N. Christian Andersen
Døgns Kjørsel: 3  

De Skadelidtes Navne: Sognefogeden
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Lp Smør 10R 4M, 2 Lp Ost 3R, 1 Grimskaft 3M, 1 Sæk 3M, Reeb 2M, 2 Hornskeer 1M, Byg og Havre 3R    
Angiven Værdi: 18R 1M  
Døgns Kjørsel: 5  

De Skadelidtes Navne: Peder Sortberg
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Lp Flæsk 8R, 1 Lp Oste 7M, 8 P Smør 2R  
Angiven Værdi: 11R 1M  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De Skadelidtes Navne: Anders Knudsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Lp Flæsk 3R, 2 Lp Oste 16M, 12 P Smør 3R, Mælk 1R, 2 Snes Æg 2M, Brændevin 20S, ½ Td Øl 8M, 1 Pose 8M, 1 Skjorte 10M.  
Angiven Værdi: 14R 3M 4S    
Døgns Kjørsel: 2  

De Skadelidtes Navne: Troels Faurholt
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De Skadelidtes Navne: Christen Iversen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Lp Ost 8M, 24 P Smør 6R, Mælk 8M, 3½ Snes Æg 3M 8S, 4½ Pot Brændevin 5M 4S, 2 Skjorter 2R, 1 Kniv 2M, 4 Skeer 4M, 4 Skeer 12S, 1 Pibe 2M, 3 Par Kopper 2M 10S, 1 Sax 2M.
Angiven Værdi: 14R 2M 2S    
Døgns Kjørsel: 2  

De Skadelidtes Navne: Johan Tolstrup
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Undertrøje 15M, 1 Tørklæde 7M, 1 Tørklæde 3M, Lomklæde 2M, 1 Børste 2M, 1 Kam 1M.  
Angiven Værdi: 5R
 
De Skadelidtes Navne: Peder Steensberg
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Mark og Eng
Angiven Værdi: 16R  
Bevisligheder: Saa Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Træ 4R, Smør 21M, Oste 1R, Æg 1R, Tag 1R, Kjød 1R, Linned 4M
Angiven Værdi: 12R 1M
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De Skadelidtes Navne: N. Rasmussen Toftlund
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Sket Halm 2R, 1 Par Sko 7M, 5 Høns 14M,
1 Spand 2M 8S 1 Kniv 1M, 2 Skeer 2M 4S, Skade paa Korn og Græs 20M
Angiven Værdi: 9R 4M 12S    

De Skadelidtes Navne: Jørgen Hvirgel
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Trænaver 2R  
Angiven Værdi: 2R    
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De Skadelidtes Navne: Frederik Murermand
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De Skadelidtes Navne: Rasmus Skoudahl
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De Skadelidtes Navne: Rasmus Isen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Linned, Flæsk, Æg, Smør, Oste m. m.  
Angiven Værdi: 9R
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

Lateris  214R 5M og 57 (Døgns kørsel)

 

22. Bilag nr. 3 s. 3 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 3 af 9

Transport 214R 5M og 57 (Døgns kørsel)


De skadelidtes navne: Troels Isen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Oste, Flæsk, Kjød, Pibe, Vinduesruder  
Angiven værdi: 5R
Døgns Kjørsel: 2
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Peder Christian Hede
Døgns Kjørsel: 2
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Jens Peder Hede
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Kikkert, 1 Peberbøsse  
Angiven værdi: 1R 3 M    
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Hans P. Richardsen
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Christen Lyngholm
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Peder Drantum
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Forskj. Gjenstande  
Angiven værdi: 2R 3M    
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Jens Troelsen Sp
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 6 P Flæsk 7M 8S, 16 P Smør 4R, 24 P Oste 2R, 80 Pot Mælk 10M, Græsning 8M, 20 P Brød 3M 1S, 8P Kjød 1R  
Angiven værdi: 11R 4M 4S    
Døgns Kjørsel: 4  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Peder Bakke
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 6 Snes Æg 1R, 32 P Oste 16M, 12 P Flæsk 13M 8S, 8 P Smør 2R, Mælk 8M, Tag 4R, Træ 2R  
Angiven værdi: 15R 1M 8S    
Døgns Kjørsel: 3  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Knud Friis
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Skp Tag, 4 Skp Do besk. 4R, Træ 2R, Sjifer? 2R
Angiven værdi: 14R    
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Anders Hedegaard
Døgns Kjørsel: 2  

De skadelidtes navne: Niels Hampen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Hammel 2R, Kløverhø 2R, 2 Piber 4M, 8 Høns 16M, 4P Oste 2M
Angiven værdi: 7R 4M    
Døgns Kjørsel: 7

De skadelidtes navne: Christen Jørgensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2P Oste, 2P Smør, 1 Pibe, 1 Rude, 1 Tragt  
Angiven værdi: 1R 3M    

De skadelidtes navne: Johan Knudsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Forskjellige Gjenst.
Angiven værdi: 5R    
Døgns Kjørsel: 2  

De skadelidtes navne: Chr. Hvirgel Linneberg
Døgns Kjørsel: 2  

De skadelidtes navne: Morten Iversen
Døgns Kjørsel: 1

De skadelidtes navne: Peder Smedegaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Sølvske 4R, 2 Lp Oste 16M, Træ 4R, Besk. af  
Tag 5R
Angiven værdi: 15R 4M    
Døgns Kjørsel: 7½  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Søren Bjødstrup
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 6 Tr Tag 12R, Træ 1R  
Angiven værdi: 13R

De skadelidtes navne: Peder Bjødstrup
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 3 garvede Faareskind  
Angiven værdi: 3R 4M 8S    

De skadelidtes navne: Mads Hyldgaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Lægter, 2M 8S, Flere do 1R, 1 Kniv 1M
Angiven værdi: 1R 3M 8S    
Døgns Kjørsel: 13

De skadelidtes navne: Søren Hyldgaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: ½ P Kandis? 1S, 4P Flæsk 5M, 6P Smør 9M, 6 Oste 1R 30 Æg 1M 14S, 2 Piber 4M  
Angiven værdi: 4R 2M 15S    

De skadelidtes navne: Jens Nørgaard
Døgns Kjørsel: 1½  

De skadelidtes navne: Niels Nørgaard
Døgns Kjørsel: 3  

Lateris 317R 2M 11S og 113 (døgns kørsel)

 

23. Bilag nr. 3 s. 4 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 4 af 9

Transp 317R 2M 11S og 113 (døgns kørsel)


De skadelidtes navne: Murer Christensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Sølvbeslag af en Pibe 8M, 1 buktakket Piberør 1R, 1 Signet 3M 12S  
Angiven værdi: 2R 5M 12S    
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Hans J. Fenger
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Besk. Foder 1R, 1P Pølser 20S, 2P Flæsk 40S, 2P Faarkjød 24S, 1 Skee 8S, Brændsel 4M, Skraatobak 8S
Angiven værdi: 2R 4M 4S    

De skadelidtes navne: Jens Iversen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Bordkniv, 1 Hornskee, 1 Brandhageskaft, 1 Flask, Besk. 3 Tr Tag, Smør, Mælk og Fløde.
Angiven værdi: 1R 4M 2S    

De skadelidtes navne: Tjtk. C. Christensen i Uhre
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Vadmelsfrakke 8R, 1 Benkl 5R, 1 Silkeklæde 3M 1 Hat 2M 8S, 1 Pibe 2M 8S, 1 Skjorte 4M
Angiven værdi: 14R 2M *    

De skadelidtes navne: Lars Chr. Pedersen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 30 Mand i Qvarter 1 Nat, Flæsk, Smør, Oste  
Angiven værdi: **
Døgns Kjørsel: 3  

De skadelidtes navne: Ole Svendsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Træ og Tag  
Angiven værdi: 2R    
Døgns Kjørsel: 7
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: And. Chr. Christensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Træ og Lægter  
Angiven værdi: 3R    
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Christen Vad
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Vogn 33R, 1 Hammel 3R, 3 Brædder 9M, Kjød og Flæsk 9R, 3 Oste 9M, 2 Brød 5M, Smør 1R, 6 Knive og Gafler 7M, Høns 9M, 1 Kjedel 4M, 2 Brødknive 3M, 8 Snes Æg 16M, Linned 15M, 1 Klæde 2M, 6 Fade 3M, Reb 9M,
½ Td Rug 15M  
Angiven værdi: 63R 4M    
Døgns Kjørsel: 4  

De skadelidtes navne: Jens Pedersen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Lommeuhr 5R, 1 Dækken 2R, 1 Pibe, 2 Lommeknive, Reeb 1R, Oste, Smør, Brændsel 6R                            
Angiven Værdi:14R    
Døgns Kjørsel: 6  
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Niels Kjærulfs Enke
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Høns, 2 Brød, 2 Par Strømper, 1 Tørklæde mm  
Angiven værdi: 1R  2M    
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Jens Flensborg
Døgns Kjørsel: 9  
Bevisligheder: Eeds tilbud

De skadelidtes navne: Hartmeyer
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Mælk og Fløde 8R, Oste 6 R, forsk. Ting 2R
Angiven værdi: 16R  
Døgns Kjørsel: 7
Bevisligheder: Eeds Tilbud, Qvittering


De skadelidtes navne: Jacob Poulsen Springbjerre
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 12P Flæsk, 8P Smør, 10P Kjød, 8P Oste, 4P Smør, Æg, 1 Sk Byggryn
Skade på Korn
Angiven Værdi: 1R  
Bevisligheder: Eeds Tilbud, P. Synsf.

Lateris        440R  13S    149 (Døgns Kørsel)


* Sammenlægningen stemmer ikke. Måske fejl, som er opstået ved afskriften af de originale anmeldelser (som sogneforstanderskabet beholdt).

** Der er ikke angiven nogen værdi. Glemt i forbindelse med afskrivningen?

 

24. Bilag nr. 3 s. 5 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 5 af 9


Transp         440R  0M 13S og 149 8 (Døgns Kørsel).

De skadelidtes navne:  A. Givskov
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Kløverh 6R, 1 Par Støvler 15M, 4 Brædder? 10M, Brændsel
15M Foder og Brændevin 9M, Kartofler 24 S, 1 Spand 4M, Forsk. Ting 15M                    
Angiven værdi: 17R 3M 8S    
Bevisligheder:  Eeds Tilbud

De skadelidtes navne:  Mads Johansen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Oste 27M, 8S, Flæsk og Kjød 27M, 1 Hølee 14M, 1 Balle 2 Spande 10M, 2 Piber 2R, 1 Lagen 9M, 3 Par Knive og Gafler, 1 Barberk. 9M, 6 Høns, 2 Duer 15M, 8 P Smør 10M, 1 Dør, nogle Brædder 2R, 1 Par Støvler 10M, 27 Lp Kløver 27M                                              
Angiven værdi: 30R 2M 8S *  
Døgns Kjørsel: 2  
Bevisligheder: Eeds Tilbud
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade på Korn, Kløver og Græsning
Angiven Værdi: 32R
Bevisligheder: Saa Synsf.

De skadelidtes navne: And. Hvergel Hansen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 7 Klæder 15M, 1 Par Straap 3M, 1 Forkl. 3M, 2 Oste 2M 4S, 2 Knive, 1 Gaffel 24S, 1 Huee? 40S, 1 Sax 12S, Smør 2M
Angiven værdi: 5R

De skadelidtes navne: Chr. Siggaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 5P Smør 5M 10S, 3 Pølser 3M, 6 P Flæsk 7M 12S, 6 P Ost 3M, 2 Høns 4M, Sukker 1M, 1 Flaske, 1 Krus 24S.
Angiven værdi: 4R 14S

De skadelidtes navne: Morten Lægsgaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 3 Piber 2R, 4 P Oste 5R 2M, 4 Lp Smør 15R 2M, 5 Skp Tag 15 R, Besk. 2 Skp Tag 2 R, 1 Øxse 1R, 2 Læs Foder 2R, Gafler, Knive 15M, Linned 4R, 1 Smørkande med mere 2 R, 2 Ænder 8M
Angiven værdi: 52R 3M
Døgns Kjørsel 8

De skadelidtes navne: Jens Chr. Rasmussen (Molboe)
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 4 P Smør 1R, 6 P Flæsk 1R, 5 Al Lærred 7M 8S, 1 Høne 2M 8S
Angiven værdi: 3R 4M

De skadelidtes navne: Lasson
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Tab af Kløverhø
Angiven værdi: 23R
Bevisligheder: Saa Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Brænde 6R, Hjulbør 4R, 1 Høle 2R, Vognfjælle 3R, 1 Fag Vindue, 1 Møgfjæl 2R, 1 Sølvske 4R, 1 Pibe 4M, Fødevarer 15R, diverse Sager 4R
Angiven værdi: 40R 4M
Døgns Kjørsel: 5

Lateris 649R 11S  (164 Døgns Kørsel)

* Beløbet stemmer ikke med beløbene på de forskellige ting.

 

25. Bilag nr. 3 s. 6 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

Side 6

Transp 649R 0M 11S    164 (Døgns Kjørsel)

De skadelidtes navne: Carl Knudsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade på Korn og Græs.
Angiven værdi: 40R
Bevisligheder: Saa Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Barbeerknive 8M, 1 Skovl 40S, Reeb 9M, 8 Hammelrebe 3M 8S, 1 Spand 2M, 10 Skeer 8M, 1 Karaffel Brændevin 4M, 1 Sæk med Kløveravne 8M, 1 Smørtræ 40S, 1 Skaal 24S, 12 Fade 1R, Øse, Hammer og Tang 10M, 1 Jernstang 1M, 14 Lægter 9M, 2 Bjælker 8M, 2 Dørre, 2 Luger 2R, 2 Kirn? 2M, 3 Haandkl 4M, 2 Lomkl 2M, 8 Oste 2R, 7 P Smør 10M 8S, 3½ Al O ? 7M, 1 Speil 2M, 1 Par Briller 3M, 1 And 3M, 1 Pibe 2M, 6 Fjæl 2R, 1 Læs Hø 4R, 1 Læs Kløverhø 5M, 4 Tr Halm 2R 4M, 1 Tobaksdaase 1M, 1 Do 8S, Kost til 8 Officerer og 1 Underofficeer 6R, 1 Tørklæde 4M, 1 Par Træskostøvler 2R
Angiven værdi: 46R 2M
Døgns Kjørsel: 14½
Endvidere Skade på Korn og Græs
Angiven værdi: 37R
Bevisligheder: Saa Synsf  

De skadelidtes navne: Claudi
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Ladstænger og Vognfjæle 20R, Besk 3 Skp Tag 4R, 2 Sække 8M, 8 P Smør 20M, Græsning 5R
Angiven værdi: 33R 4M
Forpl til 3 Mand i to Dage desuden Indqvr: 12 Officerer, 300 Menige 20 Heste ¾ Døgn
Angiven værdi: 4R
Døgns Kjørsel: 5
Bevisligheder: Qvittering

De skadelidtes navne: Jens Jørg. Christensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Kløverhø
Angiven værdi: 3R
Bevisligheder: Saa Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Træ og Tømmer 2R, 4 Læs Kløverhø 24 R
Angiven værdi: 26R
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 5 Tr Tag beskadiget, 9 Tr Tag borttaget
Angiven værdi:*
Bevisligheder: Eeds Tilbud


Lateris 839R 0M 11S  **       183½ (Døgns Kørsel).

* Mangler beløbsangivelse.

 

26. Bilag nr. 3 s. 7 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 7af 9

Transp. 839R 11S    183½ Døgns Kørsel

De skadelidtes navne: Søren Madsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade på Korn
Angiven værdi: 23R
Bevisligheder: Saa Syensf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Vogn 40R, Græs 5R, Vognstang og Hammel 9M, 2 Uhre 5R, 2 Lp Oste 16M, 1 Lp Smør 4R, 14 Høns 7R, 1 Lagen 2R, 1 Balle 2 Spande 15M, Tømmer og Brædder 5R, Reeb 1R, 2 Grimer med Skafte 8M, 1 Pibe 8M, 1 Høle 3R, 2 Tørklæder 5M, 1 Sax 1R, Bomuldstøj 8M
Angiven værdi: 84R 3M
Bevisligheder: Vidner

De skadelidtes navne: Jens Chr Rom
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Græs 4R, Sulevarer 2R
Angiven værdi: 6R
Bevisligheder: Vidner

De skadelidtes navne: Andr. P. Jensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Læs Kløver 6R, Brændsel 15M
Angiven værdi: 8R 3M
Bevisligheder: Vidner og Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Konrad Nyboe
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Læs Gavnt 25R, Fødevarer 3R
Angiven værdi: 28R
Døgns Kjørsel: 6½

De skadelidtes navne: Søren Holdgaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Græs
Angiven værdi: 2R 3M
Bevisligheder: S. Synsf.

De skadelidtes navne: Søren Jensen Lægsgaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng:  Do paa Korn og Kløverhø
Angiven værdi: 13R
Bevisligheder: S. Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Besk 6 Tr Tag
Angiven værdi: 6R
Døgns Kjørsel: 8
Bevisligheder: Eds Tilb.

De skadelidtes navne: Otto Paarup
Døgns Kjørsel: 2

De skadelidtes navne: Søren Pallesen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Græs
Angiven værdi: 2R
Bevisligheder: P. Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 5 P Flæsk 1R 4S, 4 P Smør 1R, 2 Oste 3M, 1 Snes Æg 1M, 1 Pibe 1R, 1 Tobakspung 1M
Angiven Værdi: 3R 5M 4S

De skadelidtes navne: Rasmus Thygesen Suderbæk
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 3 Lp Smør 12R, 6 Snes Æg 7M 8S, 3 Lp Ost 3R, Flæsk og Brændev 3M, Fjæl og Tømmer 10R, Forsk. Gjenstande 2R 2M, Kløver 2R
Angiven værdi: 31R 1M 8S *
Døgns Kjørsel: 2½
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: Jens Hareskou
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Halm
Angiven værdi: 6R

De skadelidtes navne: Johannes Kühlman
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 Tr Tag 4R, Vikhavre 2R, Linned 1R, 4 Oste 2 P Smør 8M, Æg, Brød, Brændev, Kaffe 10M
Angiven værdi: 10R


* Sammenlægningen stemmer ikke. Måske fejl, som er opstået ved afskriften af de originale anmeldelser (som sogneforstanderskabet beholdt).

 

27. Bilag nr. 3 s. 8 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 8 af 9

Transp. 1063R 4M 7S    202½ Døgns Kørsel

De skadelidtes navne: Jens Jensen Hyldgaard
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Kløver
Angiven værdi: 7R 3M
Bevisligheder: S Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Messingkjedel 3R, 1 Spand 1R, 1 Pibe 4M, 1 Øse 24S, 1 Blikskaal 12S, 1 ? 1R, 3 Skeer og 1Treeskee? 2M, Porcellain 40S, Flæsk, Kjød, Ister 2R, 23 P Ost 11M 8S, 2 Haandklæder 3M, 4 P Smør 5M, 4 Høns 8 M, 6 Brød 2R, 2 Luger 1R, Lægter og Træ 15M, 3 Flasker 1M 5S, Tag og Halm 3R 1 Lægte 4M
Angiven Værdi: 22R 4M 9S
Døgns Kjørsel: 1

De skadelidtes navne: Hans Rasmussen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Græs
Angiven værdi: 5R 3M
Bevisligheder: S. Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Høle 9M, 1 Skjorte 1R, 4 P Smør 5M, 2 Tørkl. 3M 8S
Angiven værdi: 3R 5M 8S

De skadelidtes navne: Chr. Hvirgel Hansen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Græs
Angiven værdi: 6R
Bevisligheder: S. Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Hjulbør 2R, 1 Trug, 1 Luge, 1 Bikube 10M, 1 Trug med Smør, 1 Speil, 2 Skeer, 1 Spand 2R 2M, 5 Høns, Oste, 1 Brøndspand itu, 1 Kartoffelkjedel Og 1? 3R 12S
Angiven værdi: 9R 12S

De skadelidtes navne: Pastor Blicher
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Tab af Græs 10R, Hø 5R
Angiven værdi: 15R
Døgns Kjørsel: 5
Bevisligheder: Vidner

De skadelidtes navne: Tjsk. J. Christensen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Par Støvler
Angiven værdi: 4R

De skadelidtes navne: Niels Jensen Remme
Døgns Kjørsel: 4

De skadelidtes navne: Anthon Kirkegaard Knudsen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Linned 570 P Tag
Angiven værdi: 10R
Bevisligheder: Eeds Tilbud
Døgns Kjørsel: 5
Bevisligheder: Vidner


Lateris 1147R 3M 4S    217½ Døgns Kjørsel

 

28. Bilag nr. 3 s. 9 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Af Ikast Sogns Beboere er til Sogneforstanderskabet opgivet følgende Tab foranledigede ved den fjendtlige Occupation i 1864.

Rigsdaler (R), Mark (M) og Skilling (S), Pund = P, Lispund = Lp.

s. 9 af 9

Transp. 1147R 3M 4S    217½ Døgns Kørsel


De skadelidtes navne: Bendixen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 2 P Smør 3M, 2 Spil Kort 3M 4S, 1 Tinhane 2M 8S, 6 Flasker 3M
Angiven værdi: 1R 5M 12S

De skadelidtes navne: Møller Jens Hansen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Pibe, 2 Par Straap? 9M, 6 Skpr Malt 5R, 8 Lp Bygmeel 6R 4M, 5 Skee? 20S, 4 Sække 4R 4M, 2 Brædder 3R, 7 Stk Tømmer 8R 4M 8S, 5 D. D. 1R 4S, 2 P Kaffebønner 5M 8S
Angiven værdi: 31R 4M 8S

De skadelidtes navne: Peter Lyngholm
Døgns Kjørsel: 7

De skadelidtes navne: Laust Johansen
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Kløverhø
Angiv en værdi: 29R
Bevisligheder: P. Synsf.
Røverier og Skade paa Mark og Eng: 1 Øltønde 4R, 1 Anker 8M, 1 Agestol 2R, 3Lp Oste 3R, Flæsk og Kjød 3R, Brændev. 1R, 1 Lp Smør 4R, 4 Høns 2R, 1 Stj Eeg?, Fjæl og Tømmer 16, Hø, Halm, Tag 12R, 12 Fade 9M, Knive 1 Sax 8M, 12 Hornskeer 1R 3M
Angiven værdi: 54R 4M
Døgns Kjørsel: 10
Bevisligheder: Eeds Tilbud

De skadelidtes navne: P. Christensen Grødde
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn og Græs
Angiven værdi: 5R 3M
Bevisligheder: S. Synsf.

De skadelidtes navne: Clara Billeskov
Røverier og Skade paa Mark og Eng: Skade paa Korn
Angiven værdi: 1R
Bevisligheder: S. Synsf.


Summa 1271R  2M  8S

234½ Døgns Kjørsel

Denne Fortegnelse er affattet overensstemmende med de fra Beboerne indkomne Anmeldelser, som opbevares af Sogneforstanderskabet.
Ikast Sogneforstanderskab d. 1ste Febr 1865

P. F. V.
Claudi
Formand

 

29. Bilag nr. 4 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Gjenpart.(Ikast Sogn).
                           Synsforretning
Da vi undertegnede Hegns Synsmænd ere blevne opfordrede til at optage Syn for flere Mænd i Sognet, som have lidt skade ved Østerrigernes Gjennemmarch den 8.de 9.de og 16.de Juli 1864, og, da vi dernæst af Sogneforstanderskabets Formand ere opfordrede til at vedtage dette Syn, have vi udført Samme efter bedste Skjønnende.


No 1 Søren Madsen
Skade paa Korn anslaaet til                23 Rdl

No 2  Marienborg, Chr. Hvirgel Hansen
Skade paa Korn og nedkjørt Græs             6 Rdl

No 3  Pikan. Jacob Poulsen Springbjerg
Skade paa Korn                              1 Rdl

No 4  Hold.  Søren Pallesen
Skade paa Korn og nedkj. Græs               2 Rdl

No 5  Grødde. Hans Rasmussen
Skade paa Korn og Græsning                  5 Rdl 3 M

No 6  Grødde. Søren Jensen Holdgaard
Skade paa Korn og Græsning                  2 Rdl 3 M

No 7  Grødde. Peder Christensen
Skade paa Korn                              5 Rdl 3 M

No 8  Vaadde. Søren Jensen Lægsgaard
Skade paa Korn og Kløverhø                 13 Rdl        
                                   Rdl.   58 Rdl 3 M

                             
                               Transport  58 Rdl 3 M

No 9  Vaadde. Jens Jensen Hyldgaard
Skade paa Korn og Kløverhø                  7 Rdl 3 M

No 10 Kirkeby. Mads Johansen
Skade paa Korn, Kløverhø og Græsning       32 Rdl

No 11 Kirkeby. Enke Clara Billeskov
Skade paa Korn                              1 Rdl

No 12 Bøggild. Lasson
Skade paa Kløverhø                         23 Rdl

No 13 Hagelskjær. Laust Johansen
Skade paa Kløverhø                         29 Rdl

No 14 Overgaard. Jens Jørg. Christensen
Skade paa Kløverhø                          3 Rdl

No 15 Steensberg. Peder Christensen
Skade paa Eng og Græsning efter hans Foregivende og med
Eeds Tilbud samt efter vort Skjønnende ansættes
til 4 Læs Hø som er anslaaet til            16 Rdl

No 16 Kirkeby. Carl Knudsen
Skade paa Korn                              37 Rdl
Efter C. Knudsens eget Angivende har han
skade paa Kløver Græs og Enghø som er
anslaaet til                                40 Rdl

No 17 Høiriis. Godts Enke
Skade paa Hø og Eng                         13 Rdl
                                     I alt 260 Rdl

Peder Hjøllund
Jens Chr. Harreskou

Gjenpartens Rigtighed bekræftes
Claudi

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

 

30. Bilag nr. 5 til skrivelse af 1. febr. 1865. (Nr. 16)


Seks kvitteringer fra østrigerne udstedt i juli 1864 i Ikast.
Bl. a. udstedt af Franz Fürst Liechtenstein Hussaren Regiment N 9 og Graf Wilhelm 85. Regiment.
En af dem er udstedt til Hartmeyer (Lægdsgård) og en anden til Jens Hansen (Møllen).

 

31. Bilag nr. 6/7 til skrivelse af 1. febr. 1865 (Nr. 16)


Fortegnelse
Over de Beboere af Ikast Sogn som kjørt og reden for Danske Militær i 1864

Hagelskjær  Laust Johansen                      Kjørt 3 Dage
Lægsgaard   Hartmeyer                                   ”   1  ”
     ”               Morten Jensen                            ”   1  ”
Uhre             Niels Lund              Ridende Stafet  1  ”
Vesterisen   Troels Jensen                            ”      2  ”
    ”                Rasmus Pedersen                     ”    2  ”
Nørlund       Hans P. Richardsen                  ”      1  ”
    ”                Frederik Pedersen                    ”    1  ”
Overisen      Christen Lyngholm                   ”      1  ”
Bøgeskou     Peder Christian Pedersen       ”      1  ”
Springberg   Jens Troelsen                            ”     2  ”
Toftlund       Niels Rasmussen                     Kjørt 2  ”
                      samme                  Ridende Stafet 1  ”
Grødde         Jens Pedersen                       Kjørt 2  ”
                       samme                 Ridende Stafet 1  ”
  ”                   Christen Vad                         Kjørt 1  ”
                       samme                 Ridende Stafet 3  ”
Vaadde          Mads Hyldgaard                    Kjørt 1  ”
                        samme                Ridende Stafet 3  ”
 ”                     Niels Nielsen                        Kjørt 1  ”  
                        samme                Ridende Stafet 2  ”
 ”                     Laurs Christian Nielsen        Kjørt 1  ”
                        samme                   idende Stafet 2  ”
Hold                Peder Christensen Ridende Stafet 2 Dage
Remme           Jens Flensborg                 ”      ”     2 Dage
 ”                      Niels Gjesse                          Kjørt 1  ”
                         samme                 Ridende Stafet 1  ”
Høiriis             Godt                                       Kjørt 2  ”
                         samme                 Ridende Stafet 3  ”
Nygaard          Claudi                                    Kjørt 2  ”
                         Pastor Blicher      Ridende Stafet 1  ”
Sudebæk         Rasmus Thygesen Ridende Stafet 2  ”
Ikast                 Carl Knudsen                        Kjørt 1  ”
                         Samme                 Ridende Stafet 1  ”
 ”                       Mads Johansen                    Kjørt 1  ”

Vaadde den 15 Januar 1865
LCNielsenTil
Formanden for Ikast Sogneforstanderskab

Kilde:
Arkivinstitution: Rigsarkivet.
Arkivskaber: Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet.
Arkivserie: Krigsskadeserstatninger i h. t. lov af 17. 11. 1865 ordnet amtsvis 1865-1865.
Ringkøbing Amt II.

 

32. Fra Ikast Sogneforstanderskabs Protokol 16. juli 1866


Aar 1866 den 16. Juli var Sogneforstanderskabet samlet for at udbetale Sognets Beboere den dem tilkommende Krigsskadeerstatning samt indkræve Indkomst Krigsskatten til et Beløb af 364 Rdl 76 sk for 1864-65. Erstatningen beløber sig til 1400 Rdl i Obligationer og 644 Rdl 2 m 10 sk ialt 2044 Rdl 2 m 10 sk, hvilken Sum er saaledes fordelt:
Kjødleverancen                       1105rdl 2m  8sk
-?                                              432rdl 3m
Naturalpræstationer                  115rdl        1sk
Ægter                                       353rdl 2m  4sk
for senere anmeldte Ægter        32rdl 1m 14sk
i alt                                         2038rdl 3m 11sk
Rest                                             5rdl 4m 15sk
     
Claudi, Jens Flensborg, Lars Chr. Mathiasen, Knud Friis,
Anders Madsen, P. Sørensen, Jens Troelsen, Søren Jensen

 

33. Uddrag fra Ikast Kirkebog 5. maj 1865


Bodil Johanne Nielsen
Født 5. maj 1865, døbt 14. maj.
Forældre: Ugift Fruentimmer Nielsine Bøgeskou, hjemme for hendes Fader Jens Nielsen Bøgeskou i Remmehuus og en østerrigs Soldat.
Moderen 24 Aar gl.
Opholdt sig på 10 Måneders Dagen før Nedkomsten i Silkeborg.

 

 

Retur