Gården Højris og nogle af de gårde, der lagde jord til Højrisparken.

Gården Højris kan spores tilbage til 1600 tallet. I matriklen 1688 var den på godt 9 tdr. htk. med 58,3 tdr. land dyrket. Den var således hverken en proprietærgård, der skal have 12 tdr. htk., og slet ikke en herregård, men blot en større bondegård.

Gården havde værdifuld eng langs Storåen med gode muligheder for græsning for kreaturer.

Højris har haft mange skiftende ejere. Her skal blot nævnes nogle få.
Herredsfoged Caspar Møller ejede gården fra 1780 til 1824. Han anlagde den store park og genopbyggede

gården efter en brand i 1819. Den er således den ældste bygning i Ikast.

Fra 1941 til 1948 ejede fabrikant Jens Lysholk Højris, og det var ham der i 1943 indrettede det til plejehjem. Efter endnu et par ejere blev Højris solgt til Sammenslutningen af Diakonhjem, der stadig er ejer. Højris drives som plejehjem for demente med en driftsaftale med Ikast-Brande kommune. Den er nu opsagt, og hvad, der fremover skal ske med bygningerne, er ikke undersøgt.

På dette kort over ejerlav kan Højris jordes udstrækning ses. Højrisparkens placering er skitseret med rødt. Det ses at den største del af jorden ligger på Højris jorde, men der er også jord fra Remme og Grødde.

Nogle af de gårde der lage jord til Højrisparken:

02 Tømrermester Kristian Hansen (3 ad Grødde by)

Gården blev købt i 1870 af bedstefaderen, der også var landpost. Kristian Hansen overtog i 1963 det tømrerværksted faderen, Elvin Hansen, havde indrettet på gården. Det meste af jorden blev skilt fra til Kristian Hansens ”Ide Døren” og til ”HAMO Vinduer”, som han havde sammen med Hardy Mogensen. Ud af de 4,7 ha. gården oprindeligt var på, indgik der derfor kun ca. 0,7 ha i Højrisparken. Bygningerne rummer i dag privat beboelse.

05 Gårdejer Aage Jensen (1 bh Højrisgårde)

Aage Jensens gård, der lå ved Højris Have, er udstykket fra Højris. Al gårdens jord indgik i Højrisparken. Han beholdt selv et par af grundene, hvor han har bygget hus.

 

06 Murermester Svend Aa. Jørgensen (1 b Grødde by)

Den tidligere ejer af gården Johannes Christensen havde købt gården i 1939 af Otto Maul. Han døde i 1961, hvorefter enken solgte gården til Sv. Aa. Jørgensen. Gården var på ca. 88.000 m2. Det meste af jorden er i dag optaget af virksomheden Zülau A/S, hvorfor kun ca. 24.000 m2 indgik i Højrisparken.

08 Laurids Kristensen (4 ak Grødde by)

Emma og Laurids Kristensens gård på 9,3 ha. lå i Grødde. Han havde overtaget gården i 1955 efter sine forældre. Et langt smalt jordstykke krydsede Lysholt Alle, da den skulle etableres. Dette jordstykke blev derfor mageskiftet med en grund i Højrisparken, hvor de var nogle af de første, der byggede hus.

09 Emanuel Larsen, "Højrislund" (1 k Højris gårde)

Gården "Højrislund" var en af de første, der blev udstykket fra "Højris" i 1910. Emanuel Larsen overtog gården i 1951 efter sine forældre. Faderen Jens Kr. Larsen, der havde haft den fra 1925, døde, kun 41 år gammel, i 1927. Moderen, Jensine Larsen, boede herefter på gården med sine 9 børn. Gården var oprindeligt på 20 tønder land, hvoraf ca. halvdelen allerede var bebygget, så der indgik ca. 10 tønder land i Højrisparken.

10 Jens Chr. Lysholk (1 id Højris gårde)

Jens Chr. Lysholks far, Jens Lysholk, ejede i perioden fra 1941 til 1948 gården "Højris". Ved salget beholdt han det vestligste hjørne af haven. Det indgik med 6 grunde i udstykningen "Højrisparken". Jens Chr. Lysholk bebyggede og bebor selv den ene grund.

11 Regner Madsen og 14 Ejvind Vinter (del af 4 b Grødde by)

R. Madsen og E. Vinters ”Dubo-Huset” fik værksted i den gård som Axel Lauersen havde ejet siden 1953. Senest i 1965 er den solgt til murer Bent Knudsen, der gik konkurs. DUBO overtog den i 1967. Af gårdens jord indgik 2,4 ha. i Højrisparken. Bygningerne har efter Regner Madsens ”Logi Døren” rummet både Ove Hvergel A/S og Skouhus A/S og er nu kommunens materielgård.

12 A/S Trijoka (del af 1 c Remme)

Gården "Lysholt" blev i 1912 udstykket med 21,7 ha. fra "Store Remme". Jorden lå højt på bakkekammen, hvilket var ubekvemt for driften af "Store Remme." I 1971 var det Niels I. Poulsen, der ejede gården. Da Lysholt Alle skulle etableres, solgte han den del af gårdens jord, der lå nord for vejføringen. Køberen var A/S Trijoka, et selskab Regner Madsen havde etableret med to familiemedlemmer.

13 Fru Sigrid Nielsen (1 bk Højrisgårde)

Sigrid Nielsen var enke efter Marius Nielsen, kaldet Marius Baron, der drev tekstilvirksomhed i Ikast. Han døde i 1965. Marius havde på et tidspunkt overtaget teglværksgraven og jorden omkring den i alt ca. 60.000 m2. Om det var i spekulationsøjemed eller hvorfor, er ikke afklaret.

Kort over udstykningen med de enkelte lodsejeres jord indtegnet.

 

Retur


Tekst/tegning:  Frank Artved, 2021

Foto:                 KB Danmark set fra luften

Kilder:               Salomon J. Frifelt: Vort sogns historie i 100 år, 1950 – 58, bind 6
                         Bernhard Larsen: Ikast Sogn, 1967
                         Et ikke offentliggjort notat, 2021
                         Kort og matrikelstyrelsen: Historiske kort på nettet, Matrikelkort
                         ikasthistorie.dk:  Fam. Hansen: Træmænd i 3 generationer
                                                    Hamo Vinduer
                                                    Regnar Madsen……