Beskrivelse af Højris ved auktionen efter Herredsfoged Casper Møllers død.

Kongelig allernaadigst privilegerte 
Riber Stifts Adresse-Avis,
som forsendes med Brevposten overalt i Danmark og Hertugdømmerne.
No. 14. Fredagen den 18de Februari 1825.

Tirsdagene den 15de og 29de Martii, samt 12te April førstkommende, hver Dags Formiddag KL. 10, foretages paa Gaarden Højriis i Hamrum Herred offentlig Auction over følgende, afdøde Landvæsenskommisair Herredsfoged Møllers Boe tilhørende faste Eiendomme, beliggende i Ikast Sogn, Hamrum Herred, Ringkiøbing Amt:

  1. A) Gaarden Højriis, staaende for 11 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. Hartkorn, hvis Ladegaards betydelige Bygninger, alle ere af nye og solid Grundmuur med Straaetag, i forrige Aar opførte, og hvis Skjønne og vel vedligeholdte af Egebindingsværk med Tegltag opførte Borgergaards-Bygninger, afgiver en smagfuld og beqvem Beboelse for en herskabelig Familie. Til Gaarden er en særdeles skjøn og nyttig Hauge af 6 Tdr. Lands Størrelse, med en stor Mængde udsøgte Frugttræer og flere Tusinde andre Træer alle i den frodigste Væxt. Gaardens Bygninger ere assurerede i Landets almindelige Brandkasse for 33.420 Rbd. Sølv. Paa dens jevne, frugtbare, tæt ved Gaarden liggende, Enge, hvilke paa ethvert sted kan vandes ved at opstemme den derigjemmen løbende Aae, kan aarlig avles imellem 350 og 400 Læs godt Høe. Ager og Engs-Arealet udgiør circa 350 Tdr. Land foruden god Overdrev, Tørveskiær og Hede. Den aarlige Udsæd er i Almindelighed 26 a 30 Tdr. Rug, 24 Tdr. Byg, 80 a 90 Tdr. Havre, og 2 a 4 Tdr. Boghvede; ligesom i Marken i afvigte Efteraar er nedlagt 25 Tdr. Rug og 2 Tdr. Vinterhvede, der Alt tegner fortræffeligt.
    Paa Gaardens Eiendom er et Fæstehuus, hvis Bygninger er assureret for 350 Rbd. Sølv, og som afgiver aarlig 8 Rd. S H. Cour. eller 12 Rbd. 4 Mk. 12 4/5 S S. M. Gaardens besætning, som baade kan fodres og græsses, har sædvanlig været 12 Heste, 30 Køer, 70 Stude og 50 Stkr. Franske Faar.
  2. B) Den ovenfor Gaarden af hollandsk Bygningsmaade opførte Veirmølle, med 4 Qværne, i komplet Stand og dens Inventarium, efter den ved Auctionerne fremlæggende Fortegnelse, hvilken for sin fordeelagtige Beliggenhed og gode Maling bekiendte Mølle er matrikuleret for 7 Tdr. Mølleskyld, og med de derved liggende 2de Huse assureret for 12.600 Rbd. Sølv.
  3. C) Ikast Sogns halve Konge-Korntiende og hele Qvægtiende af tiendeydende Hartkorn 275 Tdr. 1 Skptrefemtedeel. 3 Fdkr. 1 Alb. , matrikuleret for 10 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. trefemtedeel Alb. samt samme Sogns Kirke med Korn- og Qvægtiende af fornævnte tiendeydende Hartkorn, matrikuleret for 25 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. totrediedeel Alb. hvilken Tiende for største Delen er bortakkorderet for aarlig Afgivt i Korn på Skieppen 71 Tdr. 7 enhalv Skpr. Rug, 48 Tdr. 7½ Skpr. Byg, og 18 Tdr. 2 enhalv Skpr. Havre.
  4. D) Et af Søren Andreas Frank i Fæste havende Sted, af Hartkorn 3 Skpr. 3 Fdkr. 2 enfierdedeel Alb. assureret for 400 Rbd. Sølv, hvoraf aarlig svares 6 Rbd. Sølv og
  5. E) Et af Peder Nonmølle i fæste havende Sted af Hartkorn 2 Skpr. 1 Fdkr. 2 enhalv Alb., assureret for 300 Rbd. Sølv, hvoraf aarlig svares 6 Rbd. Sølv. Og
  6. F) Et i Grødde Bye beliggende, af Jens Busk i Fæste havende Sted, af Hartkorn 4 Skpr. 2 Fdkr. Totrediedeel , hvoraf aarlig svares 4 Rbd. Sølv og 2 Dages Arbeide med Hølee og Rive i Høe- og Kornhøsten.

Conditionerne, der ved Auctionerne vil vorde bekiendtgiorte, ere forindn til Eftersyn hos hr. Kammerraad Lands- Over – samt Hof- og Statsretsprokurator Nyegaard i Kjøbenhavn, og hos Hr. Landsoverretsprocurator Møller i Viborg.

Viborg den 8de Februari 1825.

Bastrup

Constitueret Auctions-Directeur.

 

Transskriberet: Ester Bukhave. sept. 2020

Retur