En aftægtskontrakt i 1881 fra Søren Svendsen i Vådde til sin mor, Ane Olesen.

Transskriberet af Ester Bukhave.

 

L 446/1881                                                                                                                                             U 107/1887

 (FOR DOCUMENTER AF FØRSTE KLASSE, som angaa 300 Kroner.  Stempel-Tarif No 8.)

(FOR DOCUMENTER AF ANDEN KLASSE, som angaa 1200 Kroner.  Taxt 2 Kroner.)

(Stempelmærker 4 stk. 2 kr. og 1 stk. 65 øre. Alle særskilt overskrevet 18/3 81 f. Walsted Christensen)

Folio 267 K

 

Aftægtscontrakt

Underskrevne Husejer Søren Svendsen af Vaadde, der ved Skjøde af 27 s. M. er bleven overdraget den min Moder Ane Olesen tilhørende Ejendom Matr. No 2 h af Vaadde i Ikast Sogn, forpligter herved mig og denne Ejendoms efterfølgende Ejere til, uden noget Vederlag at yde nævnte min Moder Ane Olesen, saalænge hun lever, følgende aarlige Aftægt.

1

Aftægtskonen nyder foreløbig, saalænge hun finder sig tilfreds dermed, Husly, Føde, Klæder, Opvartning og Renlighed i mit Hus lige med mig selv og min Familie, men naar hun forlanger saadant, skal jeg i det vestre Hus paa Ejendommen indrette dettes 3de søndre Fag til Aftægtsbolig for Aftægtskonen og indrette disse 3 Fag til Stue, Kjøkken og Gang og forsyne denne Bolig med Bræddeloft og Bræddegulv samt fornødne Dørre og Vinduer med behørigt Beslag og Lukke.

Denne Aftægtsbolig vedligeholdes forsvarligt baade udvendig og indvendig paa Tag og Fag af Stedets Ejer.

Skulde Aftægtsboligen forgaa ved ulykkelig Hændelse, skal jeg eller Stedets Ejer snarest muligt og senest inden ¾ Aar efter Ulykken have gjenopført og sat i komplet beboelig Stand en ligesaa god, rummelig og forsvarlig Aftægtsbolig i Stedets Stuehus som den forgaaede og imidlertid skaffe Aftægtskonen frit og forsvarlig Husly.

Aftægtskonen skal til udelukkende Brug have den vestre Halvdel af den ved Stedet værende Have, som Stedets Ejer paa Forlangende er pligtig til at grave og behandle efter Aftægtskonens Ønske og Anvisning samt levere den fornødne Staldgjødning.

Jeg eller Steders Ejer leverer aarlig, naar forlanges, friskt Rughalm til Aftægtskonens Seng og det fornødne Gulvsand.

2

Jeg eller Stedets Ejer leverer aarlig til Aftægtskonen paa hendes Bopæl: 1½ Td. Rug, 1 Td. Byg, 1½ Td gode Spisekartofler, 1 Pund Humle, 3 Pund grøn Sæbe og 3 Snese friske Hønseæg, som leveres med Halvdelen hvert Aars 1ste Oktober og 1 April, endvidere 18 Pund frisk Smør med 1½ Pund den 1ste i hver Maaned, 4 Pund Kaffebønner, 4 Pund Cikorie og 4 Pund Kandis med ¼ til hver 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober, 2 Lpund nyslagtet Flæsk af Forbørsten hver 1 December, ½ Skp. Mellemsalt hver 1 Decembeer, 8 pund god Ost med 2 Pund hvert Fjerdingaar og kontant 20 Kroner med Halvdelen hver 1 Mai og 1 November.

Samtlige Ydelser leveres i gode, rene og sunde Handelsvarer – Kornet velrenset og tørt efter rigtig Maal og Vægt.

3

Jeg eller Stedets Ejer leverer daglig i Tidsrummet fra 1 Mai til 1 November 1½ Pot nymalket Komælk og i den øvrige Tid af Aaret daglig 1 Potte nymalket Komælk til Aftægtskonen paa hendes Bopæl af hver Dags Morgenmalkning.

4

Jeg eller Stedets Ejer leverer aarlig til Aftægtskonen i rette Bjergningstid inden hvert Aars 1 August 20 Læs Klyne a’ 25 Snese pr. Læs.

Dette  Brændsel af almindelig Størrelse og god og forsvarlig Beskaffenhed skal Stedets Ejer i tør Tilstand ved Leveringen efter Aftægtskonens Ønske enten indsætte i Hus eller opstille i Stak ved Aftægtsboligen og tildække Stakken forsvarligt.

5

Af Stedets Indbo udtager Aftægtskonen til eget udelukkende Brug i hendes Livstid en Sengs Klæder, en Kakkelovn og 1 Komfur samt Kjøkkenredskaber og Bohave efter sit eget Valg.

6

Jeg eller Stedets Ejer skal besørge Aftægtskonens Korn til Mølle og formalet tilbage, naar det forlanges, hente Præst og Læge til hende og befordre dem tilbage naar hun ønsker det, og betale Lægehonorar og Apotekerregning. Endvidere skal jeg eller Stedets Ejer yde Aftægtskonen forsvarlig og omhyggelig Pleje og Opvartning, især i Sygdoms og Alderdoms Svaghed og, naar forlanges, brygge, bage og vadske for hende.

7

Skulde Aftægtskonen faa isinde at flytte andetstedshen, skal jeg eller Stedets Ejer levere hende de i Post 2 ovenmeldte Ydelser paa hendes ny Bopæl indtil en Afstand af 2 Mil fra Aftægtsboligen og i stedet for de øvrige Præstationer efter denne Contrakt betales hende aarlig Kontant 120 Kr., som erlægges med Halvdelen, 60 Kr., hver 1 Mai og 1 November.

Dog maa Aftægtskonen ikke, saalænge jeg Søren Svendsen ejer og bebor det pantsatte Sted, uden mit Minde fraflytte Aftægtsboligen.

Skulde Aftægtskonen, naar hun er fraflyttet Aftægtsboligen, atter faa isinde at flytte tilbage i denne, er hun berettiget hertil imod at give Stedets Ejer ¼ Aars foregaaende Varsel og Aftægten ydes da atter fuldt ud som før hun flyttede.

8

Jeg eller Stedets Ejer besørger og bekoster Aftægtskonens hæderlige og anstændige Begravelse i sin Tid efter Egnens Skik og Brug.

De Gangklæder hun maatte efterlade sig, skulle tilfalde hendes 2de Døttre.

                                                    #                                                  #                                                  #

Samtlige Ydelser efter denne Contrakt ansættes til en Kapitalværdi af 1600 Kr. og til Sikkerhed for promte og skadesløs Opfyldelse i enhver Henseende af denne Kontrakt meddeler jeg herved Panteret med Prioritet næstefter 1400 Kr. i den mig efter Skjøde af 27 s. M. tilhørende Eiendom Matr. No 2 h af Vaadde i Ikast Sogn af Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk. 2 ¾ Alb.og Glskat 2 Kr. 23 Øre med paastaaende Bygninger med mur og nagelfast Tilbehør, hvortil Kakkelovne, Komfur og indemurede Kjedler ogsaa henregnes, Ejendommens  Sæd , Avl og Afgrøde, Gjødning, Besætning, Avlsredskaber og Inventarium samt i Bygningernes og Løsørets Brandforsikringssummer i Ildsvaadestilfælde.

I Søgemaalstilfælde er jeg undergiven Procesmaaden i Forordning 25 januar 1828 og skal Aftægtsyderen  - uanset Sagens Udfald iøvrigt – i alle Tilfælde være pligtig at erstatte Aftægtskonen Sagens Omkostninger aldeles skadesløst.

 

Til Bekræftelse med min og min beskikkede Kurators Underskrift.

 

                          Vaadde den 21 Marts 1881.

 

Til Vitterlighed                                                                                                           Søren Svendsen

J C Møller                                                                                                                 Christen Frandsen

Poul Pedersen

Læst i Hammerum Herreds Ret den 26 Marts 1881

                                                                                  Jensen

                                                                                     Konst

 

Og derefter tilført Pantebogen N 36 Folio 433.

                                                                                                                                  Kuratorbeskikkelse forevist

                                                                                                                                           ”Underskrift”

 

Gebyr               § 68, 73            = 4 Kr  93 Øre

  •                                  156              99 Øre
  •                                    77              93 Øre

                                                    = 6 Kr  85 Øre

: Sex Kroner, fem og firs Øre

 

Aflyst i Hammerum Herreds Ret den 26 marts 1887 og derefter udslettet i Pantebogen No. 44 fol.

 

Dødsattest forevist

                                                                                                        ”Underskrift”

                                                                                                             Konst

 

Gebyr               § 80, 81            =  3 Kr          Øre

  •                  156                                 60
  •                    77                                 50        

                                                    = 4 Kr   10 Øre

: Firre Kroner, ti Øre