Deklaration

Dokument transskriberet af Ester Bukhave

Deklaration fra 1883 vedr. omlægning af 2den Klasses Regulativvejen 
”Isen – Fonnesbæk – Bjødstrup Vejen No. 14”. 

Underskrevne Lodsejere i Ikast Sogn, nemlig:

  1. Rasmus Christian Jensen, Ejer af Matr. No. 5a af Hesselbjerg
  2. Søren Skjærlund Nielsen, Ejer af Matr. No. 1a af Uhrgaardeog
  3. Søren Christensen, Ejer af Matr. No. 9 af Hesselbjerg

deklarere herved, at vi i Aaret 1883 have tilladt Ikast Sogneraad at foretage følgende Omlægning af 2den Klasses Regulativvejen ”Isen – Fonnesbæk – Bjødstrup Vejen No. 14”.

Denne Vej, som hidtil løb skraas over Matr. No. 2a af Fonnesbæk i Retning af mit, Rasmus Christian Jensens Sted og derefter over min Ejendom Matr. No. 5a af Hesselbjerg til Regulativvejen No. 19, er med vort Minde omlagt saaledes:

At den, efter at have fra det østlige Skjel af Matr. No. 2a af Fonnesbækgaarde fulgte den gamle Vejs Retning i Vest 315 Alen og da i en Vinkel bøjer mod Nord langs med Mark(v)ejen over bemeldte Matr. No. 2a indtil Skjellet mellem Matr. No. 5a af Hesselbjerg og Matr. No. 1a af Uhrgaarde, i Fremtiden maa følge Skjellet imellem i disse sidstnævnte 2de Matr. No. , saaledes at Skjellet danner Vejens Midtlinie, indtil Matr. No 9 af Hesselbjerg, hvorefter den fortsættes over dette Matr. No indtil Regulativvejene No. 19 og 2 i Hesselbjerg.

Denne Deklaration kan til Tinge læses og protokolleres uden noget Varsel til os.

Sogneraadet er bekjendt med de paa vore Ejendomme hvilende Forheftelser, hvorfor Retsanmærkning herom frabedes.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter idet jeg Søren Peder Eriksen som Ejer af Matr. No. 2a af Fonnesbækgaarde ved min underskrift tiltræder Omlægningen af Vejen som forommeldt over nævnte min Ejendom.

Fonnesbæk, Uhre og Hesselbjerg den

Januar 1884

Rasmus Christian Jensen

Søren Skjærlund Nielsen

Søren Christensen

Søren Eriksen Fonesbæk

Læst Hammerum Herreds Ret den 19. Januar1884 og derefter tilført Pantebogen

 

Retur