Herning Folkeblad den 23. januar 1900

Lokale Efterretninger.
________

Brugsforening

Efter Initiativ af Bestyrelsen for Mejeriet
”Godthaab”, Ikast, blev der af denne, på Generalforsamlingen den 7. Decbr. f. A., stillet Forslag til Forhandling om, at oprette en Brugsforening i Ikast, hvilket, som tidligere meddelt her i Bladet, resulterede, at et Udvalg blev nedsat, og hvis Virksomhed førte til, at en Brugsforening blev stiftet, med et Medlemsantal paa henved 200 Medlemmer. Lovene for Foreningens Virksomhed blev herefter paa et Møde vedtaget, og Bestyrelsen valgt.   
Nu mangler kun de fornødne Lokaler, for at Foreningen kan begynde sin Virksomhed; disse skal ligge i umiddelbar Nærhed af Ikast Station. Men nu er Spørgsmålet, om der skal bygges til Lokaler eller det skal forsøges, at købe det af Købmand N. C. Nielsen, for godt et Aars Tid siden opførte Hus, og hvori han har drevet Købmandsforretning og som nu skal sælges ved Tvangsauktion den 25. d. M. Den er jo større end vi behøver det; thi der er tillige i Huset indrettet Lejlighed til Udleje, hvilket selvfølgelig vil fordyre Huset noget, og er aldeles unødvendig for at drive en Brugsforening. Men skal Huset blive alt for dyrt, det vil sige, dersom Auktionsbudet, tillagt Salær, skal overstige, hvad Byggegrunden og Opførelsen af en Bygning passende til Forretningen, vil koste, saa vil det være den klogeste Handling af Bestyrelsen at lade en ny Bygning opføre, enten lige overfor eller ved Siden af det ovenomhandlede Hus, der kan blive Tidssvarende og overensstemmende med Foreningens Tarv.                                              P.

 

Transkriberet: F. Artved, dec. 2020