Fra Hammerum Herreds skøde- og panteprotokol.

Forening mellem undertegnede Gaardmænd Troels Jensen og Rasmus Pedersen, begge af Vesterisen, Ikast Sogn, angaaende Betingelserne i Anledning af deres fælles Jorders Udskiftning i Aaret 1854 saalydende:

Alle de Høveie, som Troels Jensen har og bruger, nemlig 5, navnlig Ildsig Vei, Aalgaard Skiftevei, Brede Engvei, Smedekrogvei skal een for alle og alle for een vedblive at gaae uforandret med Undtagelse af Skidenkrogvei, som skal gaae i lige Linie fra Engen og til Fonnesbekvei, som skal gjelde for Troels Jensen og Rasmus Pedersen og Efterkommere. Hvad Sand eller Jord der behøves til alle nævnte Veie, da tages det saa nemt og beqvemt ved Veien som mulig, hvilket også gjælder for de nye Veie som er afsat paa Kortet, navnlig Rasmus Pedersens Vei og til Ildsig saavidt muligt skal følge den gamle Vei, ligesom og en Vei fra Toftlund Skjel og til den vestre Ende af Driften, ligeledes har Troels Jensen 3 nye Veie, hvoraf de to vesterste er afsat på Kortet og en 3die fra Fonnesbekvei og vesten om Bagermose, som alle gaar til Hoveskjellen imellem begge Eiere.

Alle disse nævnte Veie skal have en Bredde af 10 Alen uden Undtagelse. Ligeledes bemærkes, at Troels Jensen har rettighed til at tage det fornødnne Sand, som behøves til Veienes Vedligeholdelse paa Engen ved de gamle Sandhuller, og hvor ingen er, maa gjøres en ny.

Den Landgrøft, som nu gaaer, skal vedblive saaledes som den nu gaaer, dog bemærkes, at dersom een af Eierne i den tid, den anden ikke har brug for Vandet, nemlig i 3 Maaneder, April, Mai og Juni som enhver har Lov til at opstemme Vandet, dog saaledes at den eene derved ikke skader den anden.

Det bemærkes, at i de 3 ovennævnte Maaneder maae Vandet ikke fraledes den nuværende Landgrøft, ligeledes bemærkes, at naar Vandet i de 3 Maaneder ikke bruges, til Engens Forbedring, da har enhver lov til at afbenytte Vandet til Eiendommens Forbedring.

Hvad Demjord angaar, da har Troels Jensen og Efterkommere Ret til at faae det fornødne i Rasmus Pedersen og Efterkommeres Hede, saa nær som muligt; vil Troels have det i Mosen, da anvises det ham i Nærheden efter Billighed, og i alle Tilfælde skal Troels Jensen og Efterkommere have Rettigheder til Dæmningsjord lige for Engen og i Nærheden.


Vester Isen d. 29 Juli 1855

Troels Jensen                                       Rasmus Pedersen

                      Til Vitterlighed

Niels Pedersen               Peder Nielsen

 

Læst i Hammerum Herredsret d. 12. Jan. 1856 og indført i Skjøde og Panteprotokollen No. 17 på Fol. 360

                                           Busch

                                           Const.

 

Retur