Henter billeder...

Royalt besøg i Ikast 4. juni 2009

(Foto: Hanne Gjesse)

Fra arkivets gemmer:
Beskæftigelsesforanstaltninger anno 1932

Genpart.

Stempel 1,20 Kr.

KONTRAKT

mellem Palsgaard Distrikt og Sogneraadet for Ikast Kommune.

1.
I Tiden fra 1. Oktober 1932 til 31. Marts 1933 tillades det Ikast Kommune ved Hjælp af arbejdsløse indenfor Kommunens Omraade at opskove 2000 rm Naaletræsbrænde i Nørlund Plantage.
2.
Ikast Kommune forpligter sig til at aftage de saaledes skovede 2000 rm Brænde, men maa ikke videresælge det til Forbrugere, som tidligere har været Distriktets Kunder. 
3.
Ikast Kommune betaler brændet med 3,00 Kr. - Tre Kroner - pr. rm i Skoven. Betalingen erlægges inden Afhentningen dog saaledes, at 100 rm skal være betalt senest den 1. April 1933.
4.
Antallet af de arbejdsløse, som Ikast Kommune paa denne maade anviser Arbejde i Skoven, maa ikke i nogen Regningsperiode overstige 15 Mand. Derimod kan Kommunen lade Folkene skifte, saaledes at flere kan nyde godt af Ordningen, men saadant Skifte af Folkene maa kun finde Sted ved hver Regningsperiodes Udløb ( 14 Dage ) og maa hver Gang meldes til den stedlige Skovfoged og den Skovløber, som har Opsynet med Folkene.
5.
De arbejdsløse, som saaledes arbejder paa Distriktet, maa i et og alt rette sig efter Distriktets Anvisninger, og Sogneraadet kan ikke gøre Indsigelse imod, at Distriktet eventuelt kan se sig nødsaget til at bortvise en arbejdsløs.
6.
Ikast Kommune holder selv de arbejdsløse ulykkesforsikrede.
7.
Palsgaard Distrikt betaler de arbejdsløse efter den til enhver Tid gældende overenskomstmæssige Løntarif.
8.
Ikast Kommune betaler den med Stemplingen af denne Kontrakt forbundne Udgift.

Palsgaard Distrikt
Den 15. December 1932
sign. K. Kierkegaard

 

For Ikast Kommune
Ikast Sogneråd. P. S. V.
sign. J. P. Jakobsen

Ovenstaaende Kontrakt approberes herved.
Direktoratet for Statsskovbruget, den 4. Januar 1933.

P.D.V.

sign. J. A. Nielsen

Genpartens Rigtighed attesteres
Den 5. Januar 1933
K. Kierkegaard

 

 

 

Nyheder

Billede af Harrild Vandmølle

Arkivet efterlyser ældre billeder af Harrild Vandmølle, hvor man kan se bygningerne.
Alt har interesse: Fotos, gårdmalerier og tegninger.
Henvendelse: Ester Bukhave ebukhave@mail.dk eller på arkivet.

Forkerte email-adresser

Vær venlig at være helt sikker på, at du giver os den rigtige email-adresse, når du henvender dig til arkivet.
Alene i denne uge har arkivet fået 2 mails retur med oplysning om forkert adresse, når vi efterfølgende har sendt mail med materiale til en gæst.
Det er så ærgerligt, at mailen ikke kommer frem, men vi kan ikke rigtigt gøre noget fra arkivets side, når det er nogle, som vi ikke kender navn og adresse på.

 

 

Se alle nyheder

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Adresse: Ikast bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Mail: ikastarkiv@ikast-brande.dk 

Hjemmeside: www.ikasthistorie.dk

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se nærmere på arkivalier, som er registreret i www.arkiv.dk, så lav en aftale med:


Arkivleder Søren Møller
,
mail: somol@ikast-brande.dk
Tlf. 9960 5123                          

eller

Ester Bukhave,
mail: ebukhave@mail.dk
Tlf. 2548 8736

Nuværende aktiviteter

Slikmutter

Var du barn i Ikast, og kan du huske "din slikmutter"?
Arkivet samler for tiden informationer om, hvor man som barn købte slik i Ikast - hvad man købte, hvem "slikmutter" var osv.
Vi vil meget gerne have din hjælp.
Læs mere under artiklen: Slikmutter i Ikast
, som løbende opdateres, når vi får nye oplysninger.
Seneste opdatering er 21/4 2016.

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv.
Start mandag d. 3 oktober 2016.  Gratis.
Kontaktperson: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk tlf. 23219793/97154933

Kommende aktiviteter

Henter begivenheder...

Se program

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmail.

 

Program 2016-2017

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

 

Mere om foreningen

Vandtårnet

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.